Svět čelí mnoha výzvám a Evropa na něj reaguje. Evropská zelená dohoda a na ní navazující strategie představují ambiciózní, ale dosažitelný akční plán pro transformaci na klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Výzkum a inovace mohou urychlit spravedlivý a udržitelný socioekonomický přechod díky novým řešením, výzva Green Deal disponuje rozpočtem ve výši 1 miliardy EUR pro podporu inovací vedoucích k této transformaci.

 

Evropská Zelená dohoda a související strategie

 

Cílem Zelené dohody je chránit, zachovávat a zlepšovat kvalitu přírodního kapitál EU a chránit zdraví a pohodu občanů před riziky a dopady na životní prostředí a zajistit, aby hospodářská transformace byla spravedlivá a inkluzivní. Evropská Zelená dohoda věnuje pozornost regionům, průmyslu a pracovníkům, kteří budou čelit největším výzvám souvisejícím s implementací této dohody. Evropská Zelená dohoda v prosinci 2019 odstartovala nové klíčové politiky EU, které na Zelenou dohodu navazují.

 

V květnu 2020 byla vydána nová strategie Od vidlí po vidličku a Evropská strategie biodiverzity. V červenci pak byla zveřejněna nová evropská strategie, která zásadně zreformuje evropský energetický systém. Cílem je vytvořit efektivnější a cirkulární systém, který využívá odpadaní energii, dodává čistou energii formou přímých dodávek koncovým odvětvím, a to včetně odvětví těžkého průmyslu a dopravy. Strategie chce podpořit využívání zemědělských zbytků k výrobě udržitelného bioplynu a biopaliv, podpořit využívání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů pro budovy, průmysl a dopravu a v neposlední řadě požadavky na definování a klasifikaci paliv pro podporu jejich zavádění na trhu a transparentnost. 

 

Evropská strategie methanu

 

Poslední dosud publikovanou strategií je nová strategie methanu z října 2020, která si klade za cíl aby EU začala jedna o snižování emisí methanu se svými partnery v celosvětovém měřítku, vytvořila právní předpisy o povinném měření, reportingu emisí metanu a zlepšila technické možnosti měření. Tato nová strategie vymezuje nová opatření ke zmírnění emisí methanu, zejména:

 

  • poskytování cílené podpory k urychlení rozvoje trhu sbioplynem vyrobených z udržitelných zdrojů, a to včetně pilotních projektů pro venkovské a zemědělské regionu
  • podpora osvědčených postupů a technologií, změny krmiv a šlechtění pro snížení zemědělských emisí.
  • přehodnocení směrnice o skládkách, směrnice o čištění městských odpadních vod a směrnice o kalech.

 

Výzva Green Deal

 

Evropská výzva Green Deal s rozpočtem 1 miliardy EUR je poslední a největší výzvou současného rámcového programu Horizon 2020 a je velkou příležitostí pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace se zapojit do výzev, jejíž cílem je přinést nová řešení umožňující přechod na udržitelnější produkci. Výzva je rozdělena do deseti oblastí;  prioritní oblast 6 vychází ze strategie „Od vidlí po vidličku“, 74 mil EUR je alokováno na podporu inovačních akcí, které přinesou v relativně krátkém čase hmatatelné a viditelné výsledky a demonstrují přínosy výzkumu a inovací pro řešení hlavních priorit Evropské zelené dohody a podpoří aplikaci inovací pro naplnění cílů strategie „Od vidlí po vidličku“, které jsou zaměřená např. na  snížení závislosti na nebezpečných pesticidech; snížení ztrát živin z hnojiv a dosažení nulového znečištění vody, půdy a vzduchu; snižování ztrát potravin a plýtvání v celém potravinovém řetězci, snižování spotřeby energie a zvýšení energetické účinnosti při zpracování, distribuci, konzervaci a přípravě potravin.

 

Evropské zelené investice do výzkumu a inovací[1]

 

Program Horizon Europe je novým rámcovým programem EU v oblasti výzkumu a inovací pro období roku 2021 – 2027 a je významným nástrojem pro dosažení klimatické neutrality a inkluzivního ekologického a ekonomického přechodu. Program Horizont Evropa posílí v součinnosti s dalšími programy EU národní veřejné a soukromé investice, které budou podporovat nové technologie, udržitelná řešení, inovace a šířit úspěšná nová řešení po celé Evropě a ve světě. Více než 35% výdajů z programu Horizont Europe přispěje k cílům v oblasti klimatu. Program Horizon Europe je postaven na nových partnerstvích pro naplňování cílů Zelené dohody, EU bude úzce spolupracovat s průmyslem a zeměmi na spolupráci  v kritických oblastech, jako je doprava - včetně baterií - čistý vodík, nízkouhlíková ocel, kruhová odvětví na bázi biomasy, zastavěné prostředí a biologická rozmanitost. Program obsahuje pět misí, přičemž čtyři z nich podporují Evorpskou zelenou dohodu:

 

  • Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
  • Klimaticky neutrální a inteligentní města
  • Zdravá půdy a potraviny
  • Přizpůsobení se změně klimatu a transformace společnosti

 

Nový rámcový program Horizon Europe může být pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace významnějším zdrojem financování, než předchozí stávající programy. Jak uvedl ředitel Technologické agentury ČR Martin Bunček, rozpočet TA ČR na příští rok, který bude vládními škrty snížen o 192 mil. Kč, a ve výhledu na další léta se potom počítá se snížením o 550 mil. v roce 2022 a o další půl miliardu v roce 2023[2]. Hovoří se o tom, že rozpočet na vědu a výzkum by mohl být dotován z  „Fondu obnovy“.  Národní plán obnovy byl předán Evropské komisi 15 října 2020, čímž byly odstartovány oficiální rozhovory mezi Evropskou komisí a národními úřady. Lze předpokládat, že ladění plánů potrvá několik měsíců, finální verzi je však nutné zaslat do konce dubna 2021; pro čerpání fondu je nutný souhlas Evropské komise[3].

 

Aktualita pro CTPRB

Autor AVO

 

[1] https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_en

[2] http://ceskavedadosveta.cz/finance-na-vavai-v-kontextu-krize/

[3] https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/babis-predal-von-der-leyenove-narodni-plan-obnovy-dokument-je-tercem-kritiky/