O platformě

Co jsou biotechnologie?

Obecně jsou pod pojem biotechnologie zahrnovány postupy, které využívají metabolismu (přeměny látek) živých organismů pro různé, především hospodářské účely. Z tohoto hlediska lze za jedny z nejstarších biotechnologií považovat kvasné procesy, které využívají vyšlechtěné mikroorganismy pro výrobu některých potravin a nápojů (sýry, víno, pivo). V užším slova smyslu se pod biotechnologiemi rozumí záměrný přenos genů významných z hlediska užitkových vlastností. Šlechtění kvasných mikroorganismů, hospodářských zvířat i užitkových plodin, včetně ovocných stromů metodami hybridizace a následného výběru nejproduktivnějších plemen, odrůd a sort, lze zařadit mezi biotechnologické postupy, i když doba přenosu vhodných genů pouhým sexuálním křížením trvala roky a někdy desítky let. Podstatou moderních biotechnologických postupů je rovněž záměrný přenos genů, tyto geny však nejsou přenášeny vertikálně z rodičů na potomstvo, ale horizontálně prostřednictvím vhodných molekulárních a mikrobiálních vektorů. Odrůdy nesoucí požadované vlastnosti, které jsou pak označovány jako transgenní, jsou selektovány genovým monitorováním.

Rozvoj moderních biotechnologií nastal až v době, kdy molekulární biologie a genetika nabídla postupy umožňující přenos genů kódujících požadované vlastnosti. Doposud největšího pokroku ve šlechtění nutričně významných plodin (rýže, sója, kukuřice, pšenice, brambory, cukrová třtina, řepka aj.) bylo dosaženo praktickým využitím biotechnologických postupů. V případě lesních dřevin jde především o užitkovost (růst, výtěžnost a kvalitu dřevní hmoty), schopnost odolávat abiotickým i biotickým faktorům (rezistence vůči imisím, suchu, přenosným chorobám a požeru hmyzem) a v neposlední řadě o využití pro obnovu lesa, detoxikaci půd, ekologickou a vodní rovnováhu a tvorbu krajiny.

Předpokládá se, že v blízké budoucnosti bude většina zemědělsky důležitých plodin pěstována jako transgenní. Hlavním důvodem pro to je minimalizace ztrát způsobených hlavně biologickými činiteli, ke kterým dochází jak při pěstování, tak při skladování, aby mohlo být zajištěno dostatečné množství potravin pro stále se zvyšující populaci zejména v zemích třetího světa. Transgenní rostliny je navíc možno obohatit geny kódujícími produkci nedostatkových vitamínů a jiných významných nutričních faktorů. Jako příklad úspěšně transformovaných hospodářsky významných plodin je možno zmínit již pěstované odrůdy rýže s vysokým obsahem vitamínu C nebo brambory obsahující lysozymy, které snižují jejich napadení houbovými chorobami na minimum. Některé odrůdy kukuřice a brambor nebo řepky se vyznačují novou kvalitou škrobu a olejnatých látek pro průmyslové využití. Jako další příklad využití genetické manipulace je možno zmínit biotechnologické farmy, které využívají rostlinné buňky a pletiva pro produkci farmakologických látek, které jsou jinak obtížně získatelné (sběry produkčních rostlin v přírodě) nebo je jejich průmyslová výroba drahá.

Citace: Jana Malá: http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1435/132/