Stanovy České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost

PREAMBULE

Vycházejíce vstříc vědecko-technickým výzvám vytyčeným v Lisabonské strategii a přijímajíce iniciativu Evropské komise podporující vytváření evropských technologických platforem, s cílem šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, ustavují strany, uvedené v příloze těchto stanov, podpisem těchto stanov Českou technologickou platformu rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost.§ 1 Název a sídlo

 1. Název v české řeči zní: „Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost“, ve zkratce ČTP RB, anglicky „Czech Technology Platform Plants for Future“.

 2. Sídlo ČTP RB je N ám. St. Pavla 13, Kladno.

3. Činnost ČTP RB pokrývá celé území České republiky, především území České republiky mimo hlavní město Prahu.§ 2 Poslání

Posláním ČTP RB je působit především jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti rostlinných biotechnologií. Za tímto účelem ČTP RB podporuje základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; podporuje organizace působících ve prospěch rozvoje biotechnologií v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání rostlinných biotechnologií.

Posláním ČTP RB je rovněž podpora a prosazování zájmů sektoru oboru v oblasti národní i Evropské legislativy.§ 3 Předmět činnosti

Za účelem splnění svého poslání bude ČTP RB rozvíjet především následující činnosti:

 1. Ustavení a činnost Technologické platformy rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost je v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 publikované v COM(2004) 353 final.

 2. Podpora iniciativ stran působících ve prospěch posílení výměny informací a výsledků vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit

 3. Zapojení se do realizace hlavních činností evropské technologické platformy „Plants for Future“ a to zejména způsobem:

 1. vypracování dokumentů Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu oboru rostlinných biotechnologií

 2. zpracování vize rozvoje oboru

 3. návrh strategie pro rozvoj moderních rostlinných biotechnologií

 4. spolupráce s dotčenými subjekty při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

 

 1. Zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství v oblasti rostlinných biotechnologii

 1. Vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oboru prostřednictvím iniciace a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení

 2. Podpora a propagace inovačních aktivit a inovací a vědecko-technického rozvoje v oboru

 3. Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce v sektoru rostlinných biotechnologií

 4. Propagace programů zaměřených na podporu inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v oboru

 5. Metodická a organizační podpora pro členy ČTP RB v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů

 6. Vzdělávací a propagační aktivity

 7. Pořádání konferencí, seminářů a kulatých stolů atd.§ 4 Základní zásady činnosti

1.       ČTP RB je založena na demokratických principech. Členství v ČTP RB je dobrovolné. Stanoviska a návrhy ČTP RB jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí. Činnost ČTP RB neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména rovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.

2.       Rozhodnutí orgánů ČTP RB, týkající se plnění jejího poslání a způsobu plnění jejího úkolů, mají charakter stanovisek či doporučení.

3.       ČTP RB nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

4. Veškerý zisk je zpětně investován do činností popsaných v § 3, nebo do šíření výsledků ČTP RB, nebo do výuky;

 

5. Podniky, které mohou uplatňovat jakýkoliv vliv na ČTP RB, například její členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným ČTP RB.§ 5 Právní forma, vznik a zánik ČTP RB

1.      ČTP RB má formu zájmového sdružení právnických osob, řídí se ustanoveními §20f až §20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.      O zániku ČTP RB včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje valná hromada.

§ 6 Členství v ČTP RB, členské vztahy a zánik členství

a.       Členství mohou na základě podání písemné přihlášky řídícímu výboru získat:

·         podnikatelské subjekty (osoby zapsané v obchodním rejstříku; osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění; osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů)

·         právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, např. vysoké školy a jejich organizační složky, sdružení ustavená na základě oborových, profesních nebo regionálních zájmů

·         právnické osoby sdružující zaměstnavatele nebo podnikatele na základě oborových nebo profesních zájmů

· organizační složky státu

· jiné instituce zřízené státem

· jiné právnické osoby

5.      Členství vzniká dnem rozhodnutí řídicího výboru ČTP RB o přijetí na základě přihlášky subjektu. Řídící výbor je povinen tuto přihlášku projednat nejpozději na řádném jednání řídícího výboru následujícím po termínu podání přihlášky na sekretariát nebo doručení do sídla ČTP RB. V případě rozhodnutí řídicího výboru ČTP RB o nepřijetí, je toto rozhodnutí konečné.

6.      Člen může vystoupit z ČTP RB kdykoliv během roku, vždy však k datu posledního dne kalendářního měsíce při dodržení podmínky, že vystupující člen zašle nejpozději dva měsíce před tímto termínem své rozhodnutí řídicímu výboru ČTP RB a vyrovná své závazky vůči ČTP RB.

7.      V případě prodlení s placením příspěvků nebo úhrady závazků od člena za služby, poskytnuté ČTP RB, delším než tři měsíce, ztrácí člen právo na poskytování služeb ČTP RB, nerozhodne-li řídicí výbor ČTP RB jinak.

8. Pokud člen neuhradí příspěvky a závazky za služby poskytnuté ČTP RB nejpozději do konání termínu řádné valné hromady, ztrácí hlasovací právo na této valné hromadě. Rovněž může řídicí výbor navrhnout valné hromadě vyloučení člena z ČTP RB, pokud člen nedoloží nejpozději k datu konání řádné valné hromady uhrazení členského příspěvku a služeb poskytnutých ČTP RB a nerozhodne-li řídicí výbor ČTP RB jinak.

8.      Na návrh řídicího výboru může rozhodnout o vyloučení člena z jiných důvodů valná hromada.

9.      V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá člen majetková ani jiná práva vůči ČTP RB.

10.   Členství v ČTP RB automaticky zaniká, pokud dojde ke zrušení členského subjektu ČTP RB anebo je-li prohlášen konkurs rozhodnutím příslušného soudu.

§ 7 Členské příspěvky, úhrada služeb poskytovaných ČTP RB a zásady hospodaření

1.      Člen platí ČTP RB členský příspěvek a hradí služby poskytnuté ČTP RB podle “Pravidel pro stanovení výše a platbu členských příspěvků a podílů na nákladech za služby poskytované ČTP RB svým členům” (dále jen “Pravidla”), schválených na každý kalendářní rok usnesením valné hromady. Členské příspěvky slouží zejména k úhradě nákladů ČTP RB spojených se zajištěním činnosti ČTP RB (například jednání valné hromady, orgánů ČTP RB, reprezentace ČTP RB, odborné semináře, administrativní činnosti).

2.      Majetek ČTP RB tvoří úhrn aktiv (stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva přechodná) vedených v účetnictví ČTP RB, který je kryt vlastními zdroji, cizími zdroji a ostatními přechodnými pasivy.

3.      ČTP RB hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou na příslušný kalendářní rok.

4.      Hospodářský výsledek po zdanění tvoří rozdíl výnosů a nákladů vč. daně z příjmu za zdaňované činnosti dle opatření Ministerstva financí “O postupech účtování”. O způsobu jeho vypořádání rozhoduje valná hromada.

5.      Hospodářský výsledek po zdanění lze:

·         ponechat v ČTP RB jako nerozdělený zisk

·         použít k vytvoření rezervního Fondu

·  použít k vytvoření jiných Fondů

6.      Hospodářskou ztrátu lze uhradit:

·         z rezervního fondu vytvořeného v minulém rozpočtovém období

·         z nerozděleného zisku ČTP RB v minulém období

O způsobu krytí hospodářské ztráty rozhoduje valná hromada.

7.      Běžné hospodaření ČTP RB se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné hospodaření ČTP RB, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá řídicí výbor.

8.      Valná hromada zmocňuje řídicí výbor k rozhodování o úpravách členského příspěvku a úhrad za služby ČTP RB z mimořádných důvodů od členů (termíny plateb, snížení, případně osvobození od platby).

9.      Členové ČTP RB se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené částky ve prospěch ČTP RB, či o platbě před stanoveným termínem.

§ 8 Práva a povinnosti členů ČTP

1.      Člen ČTP RB má právo účasti na valných hromadách a dalších hromadných akcích ČTP RB. Má právo účastnit se rozhodování o činnosti ČTP RB.

2.      Člen ČTP RB má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek ČTP RB i vyjadřovat se k činnosti orgánů ČTP RB a celé ČTP RB.

3.      Člen ČTP RB má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů ČTP RB a podávat návrhy kandidátů pro volby do orgánů ČTP RB.

4.      Člen ČTP RB má právo se zapojit do činnosti ČTP RB.

5.      Člen ČTP RB má právo vyžadovat od ČTP RB přímé poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a předmětu činnosti ČTP RB.

6.      Člen ČTP RB je povinen řídit se stanovami ČTP RB, je povinen platit členské příspěvky a faktury za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech a respektovat usnesení valných hromad ČTP RB.

7.      Člen ČTP RB je povinen prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska ČTP RB, pokud vystupuje jménem ČTP RB.

8.      Člen ČTP RB má právo užívat označení “Člen České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost“. Člen ČTP RB má právo používat logo ČTP RB.§ 9 Vnitřní struktura ČTP RB

Orgány ČTP RB jsou:

a.      valná hromada

b.      řídicí výbor

c.      kontrolní výbor§ 10 Valná hromada ČTP RB

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem ČTP RB.

2.      Valná hromada

a.       rozhoduje o přijetí a změnách stanov

b.       schvaluje počet volených členů řídicího výboru a kontrolního výboru

c.       volí a odvolává volené členy řídicího výboru a kontrolního výboru

d.       schvaluje výroční zprávu ČTP RB a základní materiály ČTP RB, zejména plán činnosti, zprávy řídícího výboru a kontrolního výboru o činnosti platformy

e.       schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok, rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, vypořádání ztráty a rozpočet na příslušný kalendářní rok

f.         rozhoduje o “Pravidlech pro stanovení výše platby členského příspěvku na příslušný kalendářní rok a podílu na nákladech za služby poskytované ČTP RB svým členům”

g.       rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu řídicího výboru, kontrolního výboru, nebo členů ČTP RB představujících alespoň 25 % hlasů

h.       rozhoduje s konečnou platností o střetu zájmů členů ČTP RB s postupem ČTP RB

i.         rozhoduje o vyloučení člena z ČTP RB

j.         rozhoduje o zániku ČTP RB

3.      Řádná valná hromada se koná každoročně, svolává ji řídicí výbor ČTP RB a řídí ji předseda řídicího výboru, nebo jiný člen řídicího výboru.

4.      Řádná valná hromada může být svolána písemně, nebo elektronicky s tím, že příslušná pozvánka musí být odeslána nejpozději 14 dnů před konáním řádné valné hromady všem členům ČTP RB.

5.      Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může jednat jen tehdy, kdy valná hromada s takovým doplňkem vysloví souhlas.

6.      Mimořádnou valnou hromadu svolává řídicí výbor z vlastní iniciativy, z podnětu kontrolního výboru nebo na podkladě písemné žádosti členů představujících alespoň 25 % hlasů. Kontrolní výbor má právo svolat mimořádnou valnou hromadu sám, pokud to kontrolním výborem zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují.

7.      Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání. Ohledně svolání a programu se použijí ustanovení odstavců 4 a 5.

8.      Každá řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná.

9.      O zániku ČTP RB je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni členové představující dvoutřetinovou většinu hlasů. K platnosti rozhodnutí o těchto otázkách se vyžaduje souhlas nejméně poloviny hlasů na valné hromadě zastoupených.

10.   Rozhodování a volby na valné hromadě se provádějí hlasováním.

11.   Každý člen má 1 hlas.

12.   Volby, včetně voleb do řídicího výboru a kontrolního výboru se konají aklamací. V případě, že o to požádá alespoň 50 % přítomných, je nutno provést tajné hlasování.

13.   Na valné hromadě rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

14.   Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje předseda řídicího výboru ČTP RB, v případě jeho nepřítomnosti předsedající valné hromady. K zápisu se přikládá usnesení valné hromady. Zápis s usnesením je dáván na vědomí všem členům ČTP RB.

15.   Způsob řízení jednání valné hromady je uveden v jednacím řádu, který schvaluje valná hromada.§ 11 Řídicí výbor

1.       Řídicí výbor je nejvyšším orgánem ČTP RB v období mezi valnými hromadami. Řídicí výbor je statutárním orgánem ČTP RB a je 9-ti členný.

2.       Členy řídicího výboru jsou:

·         členové volení valnou hromadou z řad individuálních členů.

3.       Návrhy na volené členy řídicího výboru valnou hromadou může podávat valné hromadě řídicí výbor i každý člen ČTP RB.

4.       Funkční období řídicího výboru je tři roky. Opětovné zvolení jednotlivých členů je možné.

5.       Členové řídicího výboru volí aklamací ze svého středu funkcionáře ČTP RB, tj. předsedu řídicího výboru a místopředsedy řídicího výboru prostou většinou hlasů přítomných. Počet místopředsedů řídicího výboru určuje řídicí výbor. Funkční období je tříleté. Opětovné zvolení je možné.

6.       Člen řídicího výboru odstoupí, pokud přestal vykonávat vedoucí pozici v organizaci, která je členem ČTP RB anebo na základě vlastní žádosti. Za vedoucí pozici se považuje vrcholová pozice ve výkonném vedení, členství v představenstvu nebo dozorčí radě.

7.       Za takto odstoupivšího člena je řídicí výbor zmocněno kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celého řídicího výboru.

8.       Řídicí výbor dále:

a.       rozhoduje o základních otázkách realizace poslání ČTP RB; vychází přitom z usnesení valných hromad

b.       předkládá valné hromadě program jednání, návrh výroční zprávy o činnosti ČTP RB, příp. jiné materiály, které schvaluje valná hromada

c.       předkládá valné hromadě po projednání v kontrolnímu výboru výsledek hospodaření za uplynulý rok, návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, vypořádání ztráty, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a návrh “Pravidel”

d.       rozhoduje o použití rezervního fondu

e.       zpracovává a valné hromadě předkládá návrh na volbu nového řídicího výboru a kontrolního výboru

f.         rozhoduje o střetu zájmů jednotlivých členů ČTP RB. Toto rozhodnutí může na žádost těchto členů přezkoumat valná hromada

g.         svolává z vlastní iniciativy, na návrh kontrolního výboru nebo ve smyslu § 10 odstavce 6) mimořádnou valnou hromadu

h.       rozhoduje o přijetí nových členů ČTP RB

i.       předkládá valné hromadě návrhy na vyloučení členů ČTP RB

j.         rozhoduje o úpravách členského příspěvku a úhradách za služby ČTP RB z mimořádných důvodů od jednotlivých členů

k.     rozhoduje o založení nebo zrušení obchodní společnosti ČTP RB, zájmových sdružení a jiných subjektů a o účasti ČTP RB v nich a o vstupu ČTP RB do jiných organizací

l.       rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku a jeho zatěžování věcnými břemeny nebo zástavním právem

9. Rozhodnutí řídicího výboru může být z časových důvodů provedeno per-rollam. V takovém případě se musí vyjádřit všichni členové řídicího výboru a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou. Přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání řídicího výboru.

10. Řídicí výbor se schází ke svým jednáním nejméně 2 x ročně. Jednání svolává předseda řídicího výboru ČTP RB, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda řídicího výboru ČTP RB.

11. Řídicí výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů řídicího výboru.

12. Usnesení jsou v řídicím výboru přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů řídicího výboru; v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen řídicího výboru má 1 hlas.

13. Ze schůzí řídicího výboru je pořizován zápis, který podepisuje předseda řídicího výboru ČTP RB, popřípadě jím pověřený člen řídicího výboru ČTP RB. Zápis je doručován členům řídicího výboru;

14. Předseda řídicího výboru ČTP RB a v jeho nepřítomnosti místopředseda řídicího výboru jedná a podepisuje jménem ČTP RB ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání ČTP RB. Tato pravomoc může být delegována těmito stanovami, či konkrétním rozhodnutím předsedy, místopředsedy, nebo člena řídicího výboru na člena řídicího výboru, na pracovníky členů ČTP RB, nebo na jiné osoby.

15. Předseda řídicího výboru ČTP RB a v jeho nepřítomnosti místopředseda řídicího výboru, předkládá řídicímu výboru a kontrolnímu výboru výsledky hospodaření ČTP RB, návrh rozpočtu ČTP RB, návrhy na rozhodnutí řídicího výboru související s posláním ČTP RB, další materiály potřebné (vyžádané) pro práci řídicího výboru ČTP RB, návrhy na rozdělení hospodářského výsledku, krytí ztráty a návrh “Pravidel”; dále spravuje majetek ČTP RB, při tom dbá o maximální hospodárnost práce přičemž náklady hospodářsko-právních závazků, které uzavře, nesmí přesáhnout celkový rámec schváleného rozpočtu ČTP RB nebo uvolněné náklady z rozpočtu ČTP RB řídicím výborem ČTP RB na plnění příslušného úkolu.§ 12 Kontrolní výbor

1.      Kontrolní výbor je kontrolním a revizním orgánem ČTP RB a je 5-ti členný.

2.      Členové kontrolního výboru jsou voleni valnou hromadou na období tří let. Opětovné zvolení je možné.

3.      Členové kontrolního výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí zasedání pověřený člen kontrolního výboru.

4.      Kontrolní výbor:

a.       se vyjadřuje k výsledkům hospodaření ČTP RB a k návrhu rozpočtu

b.       se vyjadřuje k dalším materiálům předkládaným valné hromadě

c.       dohlíží na finanční hospodaření ČTP RB

d.       předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti

5. Kontrolní výbor je oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud to zjištěné hospodářské skutečnosti odůvodňují nebo o její svolání požádat řídicí výbor.

6. Návrhy na členy kontrolního výboru může podávat valné hromadě řídicí výbor i každý člen ČTP RB.

7. Člen kontrolního výboru odstoupí, pokud přestane zastupovat členskou organizaci ČTP RB anebo na základě vlastní žádosti. Za odstoupivšího člena na návrh řídicího výboru může kontrolní výbor kooptovat nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím celé kontrolního výboru.

8. Kontrolní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna na jednání nadpoloviční většina jeho členů.

9. Usnesení kontrolního výboru jsou přijímána prostou většinou hlasů, přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání.§ 13 Způsob majetkového vypořádání při zániku ČTP RB

Při zániku ČTP RB bude provedeno vypořádání na základě uhrazených podílů jednotlivými členy ČTP RB na nákladech za služby poskytované ČTP RB svým členům v kalendářním předešlém roce před zánikem ČTP RB. Členové, kteří neuhradili své závazky za služby v předešlém kalendářním roce, nemají právo na vypořádání majetku ČTP RB.§ 14 Závěrečná ustanovení

1.      Změny stanov oznámí ČTP RB písemně Krajskému úřadu Středočeského kraje do 15 dnů od jejich schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text této změny anebo oznámí ve dvojím vyhotovení nové znění stanov po provedených změnách.

2.      Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 7.11.2008 v Kladně a je možné je měnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady

3. Tyto Stanovy podléhají právu platnému v České republice. Veškeré spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s těmito Stanovami budou řešeny s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře v Praze, v souladu s řádem soudu.V Kladně dne ……………..

 

 

 

………………………………………

 

 

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

608 420 226