DEKLARACE o spolupráci v rámci České technologické platformy rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost (ČTP RB)

Vycházejíce vstříc vědecko-technickým výzvám vytyčeným v Lisabonské strategii a přijímajíce iniciativu Evropské komise podporující vytváření evropských technologických platforem, zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu prostřednictvím iniciace a zavádění inovačních aktivit do podnikatelské praxe na základě principů veřejně-soukromého partnerství, přijaly níže uvedené strany Deklaraci o spolupráci v rámci České technologické platformy rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost.

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost (ČTP RB), IČ : 72021071, Nám. St. Pavla 13, Kladno, Česká republika zastoupená předsedou řídícího výboru ..................................................

a

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Výše uvedené strany budou v další části Deklarace o spolupráci (dále jen Deklarace) souhrnně nazývány stranami“ a jednotlivě „stranou“. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií bude nazývána dále „Platformou“.

 

Článek 1

 

Zájmové sdružení právnických osob Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost, bylo založeno s cílem ustavit a založit činnost České technologické platformy rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým zájmovým sdružením právnických osob. Účast a činnost strany v Platformě není podmíněno členstvím ve výše uvedeném sdružení právnických osob.

Článek 2Ustavení a činnost Platformy je v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 publikované v COM(2004) 353 final a její zaměření odpovídá evropské technologické platformy „Plants for Future“.

Činnost Platformy pokrývá celé území České republiky, především území České republiky mimo hlavní město Prahu.

Jejím posláním je působit především jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti rostlinných biotechnologií. Za tímto účelem Platforma podporuje základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převod technologií; podporuje organizace působících ve prospěch rozvoje biotechnologií v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání rostlinných biotechnologií.

Posláním Platformy je rovněž podpora a prosazování zájmů sektoru oboru v oblasti národní i Evropské legislativy.

Článek 3

Za účelem splnění svého poslání bude Platforma rozvíjet především následující činnosti:

 1. Podpora iniciativ stran působících ve prospěch posílení výměny informací a výsledků vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit

 2. Zapojení se do realizace hlavních činností evropské technologické platformy „Plants for Future“a to zejména způsobem:

 1. vypracování dokumentů Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu oboru rostlinných biotechnologií

 2. zpracování vize rozvoje oboru

 3. návrh strategie pro rozvoj moderních rostlinných biotechnologií

 4. spolupráce s dotčenými subjekty při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

 1. Zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství v oblasti rostlinných biotechnologii

 2. Vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oboru prostřednictvím iniciace a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení

 3. Podpora a propagace inovačních aktivit a inovací a vědecko-technického rozvoje v oboru

 4. Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce v sektoru rostlinných biotechnologií

 5. Propagace programů zaměřených na podporu inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v oboru

 6. Metodická a organizační podpora pro členy Platformy v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů

 7. Vzdělávací a propagační aktivity

 8. Pořádání konferencí, seminářů a kulatých stolů atd.

 

Článek 4

Tato Deklarace zavazuje zúčastněné strany ke spolupráci na činnosti Platformy, realizaci jejích cílů a propagaci jak výsledků její činnosti tak i Platformy samotné. Samotná Deklarace, stejně jako i činnost kterékoliv ze stran, nevytváří a nemůže vytvářet finanční závazky pro zbývající strany, které dříve k takovému vytvoření nedaly zvláštní písemný souhlas. Každá ze stran nese plnou zodpovědnost za činnost, kterou provádí, obzvlášť za finanční závazky, kterými nezatěžuje zbývající strany Deklarace, pokud není stranami rozhodnuto jinak, formou zvláštní, číslované a dotčenými stranami podepsané přílohy k této Deklaraci.

Článek 5

Obě strany souhlasí s tím, aby byly uváděny v oficiálních přehledech Platformy jako její účastník.

Článek 6

Každá ze stran v termínu 10 dnů od data podepsání Deklarace určí nebo potvrdí osobu nebo osoby, které budou odpovědné za její zastupování stran činností Platformy a přebírání a předávání veškerých informací.

Výše uvedené strany dokládají svým podpisem a připojeným datem podpisu souhlas s výše uvedenou Deklarací o spolupráci v rámci České technologické platformy rostlinných biotechnologií.

 

 

datum……………...….. podpis........................................................................

 

 

 

 

 

 

datum……………...….. podpis........................................................................

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB)

Švédská 2498, 272 01 Kladno-Kročehlavy

Česká republika

Tel.: +420739491985 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ:72021071