Mít postavenou bioplynovou stanici v okolí obce je velmi výhodné. Lze pomocí její technologie zpracovávat biologicky rozložitelný komunální odpad pocházející z farem, domácností, čistíren odpadních vod apod. a následně využívat jejích produktů, jako je elektrická energie, teplo a její vedlejší produkt digestát, resp. separát. Bioplynová stanice dokonale zapadá do modelu cirkulární ekonomiky obce.

Co lze v bioplynové stanici zpracovat zpracovat?

Zpracovávat lze širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů. Velmi efektivní je zpracování gastroodpadů včetně olejů na smažení z jídelen a restaurací či odpadů z potravinářského průmyslu – např. odpady z výroby masa, ryb a jiných potravin živočišného původu.  Odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, odpady z mlékárenského průmyslu, z pekáren a výroby cukrovinek, odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů jsou rovněž velmi ceněné vstupní suroviny. Omezeně se využívají kaly z čištění komunálních odpadních vod či kal ze septiků a žump. Sezóně jde vyrobit energii i z trávy z údržby zeleně.

Energetické využité odpadů je jedním z principů cirkulární ekonomiky, kdy odpady neztrácejí hodnotu a slouží k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Příklad produkce bioplynu z tuny biologicky rozložitelného odpadu:

Vstupní surovina

Celková sušina [%]

Zastoupení organické složky [%]

Produkce bioplynu    [m3/t ČM*]

Pivovarské mláto

24,3

94

168

Odpad z brambor

25,4

98

155

Pečivo

63,1

96

517

Odpad z výroby ovocných džusů

13,7

93

83

Odpad z výroby cukru

22,2

91

143

*ČM =  čerstvý materiál

Jak lze výstupy využít?

Elektrická energie vyrobená v bioplynové stanici se v obcích a městech využívá v objektech na jejím území, jako jsou školy, školky, úřady, ČOV apod. Lze napájet veřejné osvětlení či ji využít k nabíjení elektromobilů. V neposlední řadě se přebytky prodávají do distribuční sítě elektřiny.

Tepelnou energii lze rozvést předizolovaným potrubím po území obce a napojit jak stavby občanského vybavení, tak jednotlivé domácnosti.

Bioplyn je možné dále zpracovat na biometan, který se vtláčí do distribuční sítě plynu nebo se použije jako palivo ve formě CNG a LNG pro osobní nebo nákladní přepravu.

Digestát, resp. separát je zdrojem potřebných živin pro pole buď napřímo a nebo zpracováním separátu v kompostárně a následnou aplikací kompostu na zúrodněnou půdu.

Energetické využívání odpadů znamená?

  • úsporu fosilních paliv, jako ropa nebo uhlí či zemní plyn
  • zmenšení množství odpadů ukládaných na skládku
  • snížení emisí CO2
  • úspory v provozu obce a nové zdroje příjmů z prodeje čisté energie
  • zkvalitnění života v obci

Kdo se o možnost bioplynové stanice v modelu cirkulární ekonomiky zajímá?

Na veletrhu URBIS se o možnost využití bioplynové stanice a zpracování komunálních odpadů v ní, zajímali zastupitelé odboru životního prostředí obce Vsetín. Do konce roku 2020 by měla být zpracována analýza, která mapuje druhy komunálních odpadů a jejich množství. V případě dostatečného množství energeticky využitelných odpadů by přešli ke konkrétnímu návrhu bioplynové stanice a jejímu začlenění do technologie zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Dále se o možnost využití bioplynové stanice v cirkulární ekonomice zajímají zástupci společnosti SAKO, kteří na popud brněnského magistrátu zpracovávají studii využití energeticky využitelných odpadů v bioplynové stanici a jejího vlastního umístění. Firma SAKO požádala firmu agriKomp Bohemia s.r.o. o spolupráci při zpracování této studie.