Změna klimatu a rostoucí tlak na ekosystémy vede ke snižování biologické rozmanitosti, vyčerpávání přírodních zdrojů, půdy a vody, vzduchu a mořských zdrojů. Bez rychlých a systémových transformačních změn v dosud převážně lineárních systémech výroby a spotřeby povede poptávka po přírodních zdrojích k vážným negativním dopadům na planetu a společnost. Již dnes dochází k prudkému zhoršování přírodního kapitálu v kombinaci s negativními dopady rizika změny klimatu, což vede k nevratným škodám. Současná pandemie COVID-19 naznačuje, že musíme být lépe připraveni a předcházet šokům environmentálním, zdravotním a sociálně-ekonomickým.

Evropská komise se dohodla na nástupci společné Iniciativy  The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)[1] nazvané  The Circular Bio-based Europe Joint Undertaking  (CBE JU). Cílem této iniciativy je do roku 2030 významně přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu, připravit půdu pro klimatickou neutralitu do roku 2050 a zvýšit udržitelnost a oběh systémů výroby a spotřeby v souladu s Evropskou zelenou dohodou.

Projekty iniciativy umožní  vyvinout a rozšířit udržitelné získávání a přeměnu biomasy na bioprodukty se zaměřením na víceúrovňové zpracování v biorafinériích a aplikovat přístupy cirkulární ekonomiky, jako je využití biologického odpadu ze zemědělství, průmyslu a komunálního sektoru. Jeho cílem je také zavést biologické inovace v regionálním měřítku s cílem oživit venkovské a okrajové regiony, bude i nadále podporovat spolupráci mezi vědeckou komunitou a průmyslem a snižovat riziko investic, přičemž udržitelnost a biologickou rozmanitost bude ústředním bodem každého projektu.

Toto nové partnerství CBE JU mezi EU a konsorciem průmyslových odvětví založených na biotechnologiích (BIC) bude stavět na úspěchu BBI a má zároveň zvýšit svůj příspěvek k cílům EU v oblasti klimatu v souladu s Evropskou zelenou dohodou. Očekává se, že společný podnik CBE rozšíří technologie vedoucí k průmyslovému zavádění, čímž přiláká investice a vytvoří pracovní místa a naplní cíle Strategické inovační výzkumné agendy 2017 (SIRA). Partnerství by navíc mělo zahrnovat širší škálu stakeholderů, a to včetně primárního sektoru, regionálních orgánů a investorů, aby se zabránilo selhání trhu a neudržitelným biologickým procesům. Aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, iniciativa bude financovat pouze projekty, které respektují zásady oběhovosti, udržitelnosti. V důsledku toho se očekává, že CBE významně přispěje k cílům EU v oblasti klimatu do roku 2030, připraví půdu pro klimatickou neutralitu do roku 2050 a podpoří oběhovou a udržitelnou výrobu v souladu s Evropskou zelenou dohodou.

Cíle CBE JU

Průmyslová odvětví založená na biotechnologiích jsou považována za klíčový faktor umožňující zelený přechod k odolné a ekologicky udržitelné ekonomice EU. CBE bude rozvíjet a rozšiřovat udržitelné získávání a přeměnu biomasy na produkty založené na biotechnologiích prostřednictvím víceúrovňových biorafinérií napříč odvětvími a regiony v Evropě. Partnerství bude podporovat cirkulární přístupy, jako je využívání biologického odpadu ze zemědělství, průmyslu a komunálních sektorů k výrobě nových bioproduktů, zboží a materiálů.

 

Jedním z hlavních cílů CBE bude investice do výzkumu a inovací napříč vědeckými disciplínami, které podporují biohospodářství a stimulují jeho přijímání průmyslem, a tím pomáhají zavádět biologické inovace v regionálním měřítku s cílem oživit venkovské a okrajové regiony. Udržitelnost a biologická rozmanitost budou stěžejními prvky  CBE JU. Část výzkumného úsilí se zaměří na zvýšení udržitelnosti výrobních procesů odvětví založeného na biotechnologiích a bude zaveden robustní monitorovací systém pro měření environmentálních a socioekonomických dopadů projektů CBE.

Očekává se také, že společný podnik CBE bude dále spolupracovat s průmyslovými subjekty a stakeholdery v oblasti politiky s cílem přispět k ucelenějšímu, podpůrnějšímu a stabilnějšímu regulačnímu rámci, zvýšit povědomí o potenciálu biologických průmyslových odvětví a usnadnit jeho zavádění v Evropě.

Realizace CBE JU

CBE JU je koncipován jako partnerství mezi Evropskou unií zastoupenou Komisí a konsorciem Bio-based Industries Consortium (BIC). Podle navrhovaného nařízení se veřejní i soukromí partneři BIC zavázali investovat do společného podniku až 2 miliardy EUR, rozdělených na dvě stejné části. Pro implementaci programu bude zavedena robustní struktura managementu, která bude plánovat a dohlížet na provozování společného podniku CBE, a udržení struktury řízení a programové kanceláře zajistí provádění iniciativy

CBE JU je součástí devíti institucionalizovaných partnerství navržených pro oblasti, kde je k dosažení cílů a dopadů rámcového programu Horizont Evropa zapotřebí spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Společným úsilím by evropská partnerství měla pomoci urychlit nová řešení, zejména ta, která mohou do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů v souladu s cíli evropské zelené dohody, a pomoci dosáhnout zeleného a digitálního přechodu.

Dalšími osmi partnerstvími jsou v rámci programu Horizont Evropa, rámcového programu EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027 jsou:

  • Evropské partnerství urychlující přechod zemědělských systémů: agroekologické laboratoře a výzkumné infrastruktury Cílem partnerství je strukturovat a podporovat síť živých laboratoří a výzkumných infrastruktur urychlujících přechod k agroekologii v celé Evropě. Poskytne prostor pro dlouhodobé, specifické pro danou lokalitu, experimentování se stakeholdery a poskytne připravené postupy, které zemědělcům pomohou porozumět a provádět agroekologické postupy v rozsahu potřebném pro pozitivní ekonomické, environmentální a sociální dopady . Do roku 2030 bude ekosystém kolem agroekologie lépe propojen na úrovni EU, znalost agroekologických procesů podpoří zavádění agroekologie zemědělci a životním prostředím a zlepší se sociální výkonnost zemědělství.

 

  • Evropské partnerství pro zdraví zvířat, jehož cílem je poskytovat klíčové znalosti, služby a produkty, aby se koordinovaným způsobem významně zlepšila kontrola infekčních chorob zvířat a dobrých životních podmínek zvířat.

 

  • Partnerství pro zemědělská data, které bude podporovat udržitelné zemědělství v EU i monitorování a provádění politik pomocí digitálních a datových technologií při pozorování životního prostředí.

 

  • Evropské partnerství pro záchranu biologické rozmanitosti za účelem ochrany života na Zemi, jehož cílem je poskytnout zastřešující platformu spojující národní, místní a evropské výzkumné a inovační programy a kombinující hotovostní a věcné zdroje na podporu jednoho cíle - vrátit do roku 2030 biologickou rozmanitost v Evropě na cestu obnovy.

 

  • Evropské partnerství pro klimaticky neutrální, udržitelnou a produktivní modrou ekonomiku, jejímž cílem je se zaměřit se na cíle Čisté planety pro všechny, Zelené dohody a modré politiky EU na klimaticky neutrální, udržitelnou a produktivní modrou ekonomiku, která do roku 2030 zachová biologickou rozmanitost.

 

  • Evropské partnerství pro bezpečné a udržitelné potravinové systémy, které poskytne zastřešující platformu a proces, který podpoří potřebný přechod k udržitelným potravinovým systémům, poskytne řešení strategie Farm to Fork propojením národních, regionálních a evropských výzkumných a inovačních programů a aktérů potravinových systémů, aby přinesl společné výhody pro výživu , klima, oběhovost a společnost.

 

  • Evropské partnerství pro vodní bezpečnost pro planetu (Water4All), jejímž cílem je podpořit systémové transformace napříč celým potrubím vodního výzkumu - inovací a podpořit shodu mezi vlastníky problémů a poskytovateli řešení.

 

[1] Vice http://www.rostlinyprobudoucnost.eu/ctprb/novinky/zajimavosti/149-spolecna-evropska-iniciativa-zamerena-na-vyuziti-biologickych-zdroju-v-prumyslu-bio-based-industries-joint-undertaking-bbi-ju.html