21 října 2021 hlasoval Evropský parlament ve prospěch společného podniku Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), nástupce BBI JU. Lze očekávat, že Rada EU návrh přijme do konce listopadu, což umožní nastartovat činnosti CBE JU do konce roku 2021.

Philippe Mengal, výkonný ředitel BBI JU k tomu uvedl, že jde o zásadní krok při spuštění CBE JU, iniciativa je připravena s využitím výsledků předchozího partnerství BBI -JU podpořit a povýšit partnerství mezi Evropskou unií a zástupci průmyslu. Odvětví založená na biotechnologiích jsou v současné době považována za klíčová, neboť umožňují zelený přechod k odolné a dlouhodobě udržitelné ekonomice EU. Jedním z hlavních cílů společného podniku CBE- JU bude investovat do výzkumu a inovací napříč vědeckými institucemi, které podporují bioekonomiku a stimulují její implementaci v jednotlivých odvětvích. Prioritou v následujících měsících bude zajištění stabilního přechodu k novému partnerství a stanovení strategické agendy.

Nyní se očekává, že Rada EU nařízení přijme ve druhé polovině listopadu, což povede ke spuštění CBE JU a zřízení jeho programové kanceláře do konce roku 2021. Po vstupu v platnost se CBE JU zaměří na ustavení své správní rady, zatímco členské státy EU budou nominovat členy skupiny zástupců států, jednoho z poradních orgánů CBE JU. Jedním z prvních úkolů správní rady bude přijetí Strategického plánu výzkumu a inovací CBE JU (SRIA), který stanoví priority partnerství pro nadcházející roky.

Členové druhého poradního orgánu CBE JU - Vědeckého výboru, budou vybráni na základě kritérií stanovených správní radou. Oba poradní orgány budou konzultovat první pracovní program společného podniku CBE, který bude poté přijat správní radou. Po přijetí pracovního programu vyhlásí programová kancelář první výzvu k předkládání návrhů projektů a zorganizuje její hodnocení.

V programu BBI-JU se české organizace od roku 2014 – 2020 zapojily do těchto programů:

ALEHOOP Biorafinerie - pro zhodnocení zbytkové biomasy a vedlejších produktů zpracování řas za účelem získání nových hodnotových řetězců bílkovin pro vysoce hodnotné aplikace v potravinách a krmivech

BIObec www.biobec.EU - podpora středisek zaměřených na bioekonomické vzdělávání, do projektu je zapojen člen AVO společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko

BIOnTop - nové obalové fólie a textilie s přizpůsobeným koncem životnosti a výkonem na bázi biokopolymerů a povlaků

BioSupPack - demonstrace procesu výroby a enzymatické recyklace ekologicky bezpečných, vynikajících a všestranných řešení pevných obalů na bázi PHA integrací plazmy do hodnotového řetězce.

CELEBio Central European Leaders of Bioeconomy Network, který mapoval potenciál biomasy také v zemích BIOEAST

Dendromass4Europe - zajištění udržitelné produkce dendromasy s topolovými plantážemi v evropských venkovských oblastech

MULTI-STR3AM - udržitelná biorafinérie mikrořas s více kmeny, více metodami a více produkty, která integruje, průmyslové vedlejší proudy k vytvoření vysoce hodnotných produktů pro potraviny, krmiva a vůně

Souhrnné výsledky za ČR v programu BBI – JU, ze kterého čerpaly zejména výzkumné organizace a MSP, je uveden na následujícím obrázku

 

 

Zdroj: https://www.bbi.europa.eu/sites/default/files/media/bbiju-country-infographics.pdf

Iniciativa BBI- JU také spustila digitální platformu pro podporu regionů a místní bioekonomiky1, kde mohou regiony a průmysl navázat kontakty. Platforma se zaměřuje na vytváření místních hodnotových řetězců a přístup k financím, konkrétně pomáhá regionům a průmyslu překlenout mezeru mezi investičními příležitostmi založenými na biotechnologiích a finančními pobídkami na regionální úrovni. To je v souladu s postojem Evropského výboru regionů, který se v posledních letech zabývá bioekonomikou, zvyšuje povědomí a posiluje místní a regionální rozměr. Evropský výbor regionů rovněž uvedl, že platformy, jako je Bio-Based Industries Consortium, schopné maximalizovat potenciál získaných poznatků a znalostí a kombinovat místní a regionální iniciativy, mohou účinně podporovat procesy bioekonomiky.

Digitální platforma umožňuje zapojeným regionům:

  • Členství zdarma
  • Podporu investic biologického průmyslu do nových místních hodnotových řetězců, podporamístních podnikatelů
  • Podporu regionálních priorit ve vazbě na RIS
  • Efektivní vyhledávání a filtrování platformy k identifikaci správných biologickýchprůmyslových stakeholderuˇ pro projekty regionu[1]

Platforma nabízí podnikatelským subjektům:

  • Využít funkce vyhledávání a filtrování a identifikovat regiony nabízející příležitosti probioinvestice a související finanční pobídky
  • Navázat přímý kontakt s novými regionálními aktéry prostřednictvím platformy
  • Dostávat pozvánky na akce zaměřené na propojení biologických odvětví a region
  • Získat přístup k alternativním zdrojům financování pro vysoce hodnocené biologické projekty,které nezískaly finanční prostředky
  • Komunikovat typy tržních sektorů, alternativní použití vstupních surovin a propojenís vhodnými region

Platforma rovněž umožňuje distribuci pozvánek na akce zaměřené na propojení biologických odvětví a regionů a získání přístupu k alternativním zdrojům financování pro vysoce hodnocené, ale neúspěšné návrhy financování a podporu demo projektů. Platforma podporuje také iniciativu BIOEAST.

 

[1]https://www.bioeconomy-regions.eu