Ozdobnice, latinsky Miscanthus je oddenkatou, rychle rostoucí travou z čeledi lipnicovitých, původně vyskytující se především v oblastech východní Asie, okolí řeky Amur, korejského poloostrova či Mandžusku.

Například podle výpovědi Dr. Businského, který v oblastech východní Asie prováděl taxonomické průzkumy, v místech přirozeného výskytu ozdobnice tvoří rozlehlé souvislé porosty. V podmínkách České republiky se zkoumání této rostliny a jejího zavádění do pěstitelské praxe věnoval od počátku 90. let 20. století především ing. Strašil z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni.

V roce 2007 jsem ve spolupráci s ním a zahraničními pracovišti (Uni Hohenheim, SRN; DIAS Foulum, Dánsko) na založili sortimentální a provenienční pokus s ozdobnicemi na pokusných plochách VÚKOZ, kde se věnujeme zkoumání plodin hlediska produkce a uplatnění biomasy pro energetické a materiálového využití. Sortiment pokusu zahrnují ozdobnici čínskou (Miscanthus sinensis) a ozdobnici obrovskou (Miscanthus ×giganteus), což je triploidní hybrid ozdobnice čínské a ozdobnice cukrové (Miscanthus sacchariflorus). Čistý druh ozdobnice cukrové jsme do pokusu nezařadili z důvodu potvrzeného invazního rizika  šíření  do okolí kořenovými oddenky (až 2 m /rok). Souběžně s pokusem založeným na pokusném pracovišti Michovky v Průhonicích, 330 metrů nad mořem, byl založen i pokus v odlišných klimatických pro růst ozdobnice horších podmínkách (chladněji, více srážek) v Lukavci, na Českomoravské vrchovině, 570 m. n. m. Obě stanoviště pokusu nebyla za dobu trvání mezi léty 2007–2022 uměle zavlažována či hnojena.

Za období zkoumání došlo v letech 2015 a 2018 především v lokalitě Průhonice k extrémním klimatickým událostem, kdy za rok 2015 roční suma srážek obnášela pouhých 427 mm při průměrné roční teplotě 10,8 °C, v roce 2018 dokonce pak pouhých 354 mm při 11 °C.  V lokalitě Lukavec nebyly odchylky od klimatických normálů tak dramatické.  

V lokalitě Průhonice byla průměrný výnos za celé období 2007–2021 u nejvýnosnějšího klonu ozdobnice obrovské 14,7 tun sušiny na hektar za rok (tsušha-1rok-1) a v letech nejhorších klimatických podmínek (2015-2018) 16,1 tsušha-1rok-1 respektive 16,7 tsušha-1rok-1. Pro nejvýnosnější klon ozdobnice čínské byl průměrný výnos za roky 2007–2021 8,7 tsušha-1rok-1 zatím co v letech 2015 a 2018; 10,3 tsušha-1rok-1 a 9,7 tsušha-1rok-1.

V lokalitě Lukavec byla pak průměrná výše sklizně za dobu měření pokusu 2007–2019 u nejvýnosnějšího klonu ozdobnice obrovské 10,8 tun sušiny na hektar za rok (tsušha-1rok-1), v letech nejhorších klimatických podmínek 2015, 2018; 8,5 tsušha-1rok-1 respektive 9,3 tsušha-1rok-1. Pro nejvýnosnější klon ozdobnice čínské průměr sklizně za roky 2007–2019 10,2 tsušha-1rok-1 zatím co v letech 2015 a 2018; 9,5 tsušha-1rok-1 a 11,8 tsušha-1rok-1.

Z uvedených hodnot lze konstatovat, že v Průhonicích - lokalitě příznivější pro pěstování ozdobnice - výsledky sklizní v časech extrémních klimatických podmínek nezaznamenaly zhoršení výnosů jak u ozdobnice obrovské, tak i ozdobnice čínské. V případě lokality Lukavec – tedy méně příznivé pro pěstování ozdobnice - pak nedošlo k dramatickému poklesu objemu sklizně a výnosy rostlinné hmoty se v následujících letech vrátili na obvyklou úroveň.

Z dlouhodobého sledování produkčních parametrů i mimoprodukčních funkcí porostů ozdobnice obrovské a ozdobnice čínské lze usuzovat dobrou adaptační schopnost na projevy klimatické změny v oblastech střední Evropy, potažmo České republiky – zejm. dlouhé periody sucha, ale i přívalové srážky (u zapojeného porostu tzn. od 1 roku po založení). Za pozornost též stojí absence potřeby postřiků pesticidů, aplikace hnojení a umělé závlahy při zachování dobrých výnosů biomasy i živinové zásoby v půdě po více než 17 letech pěstování. U ozdobnice čínské však byla potvrzena invazní schopnost – vysoká tvorba, šíření semen a růst nových jedinců až do vzdálenosti  200 od původního porostu a proto byl tento druh a jeho odrůdy vyřazeni ze „Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny“, který slouží orgánům ochrany přírody k povolování pěstování nepůvodních druhů v souladu s podmínkami zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

 

Pokusný porost ozdobnice v Lukavci (VI/2018)

Sklizeň a vážení ozdobnice obrovské v pokusném porostu Průhonicích (IV/2022)

 

Autoři: Bubeník Jaroslav, Weger Jan

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, Odbor Fytenergetiky