Polní inokulační testy řepky olejky ozimé v roce 2017/2018, 50 genotypů vč. kontrol.

Autoři:
Eva PLACHKÁ; OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkumný ústav olejnin Opava, Purkyňova 10, 746 01 Opava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Viktor VRBOVSKÝ; OSEVA PRO Ltd., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava, Purkyňova 1653/10, Opava, Czech Republic
Ivana MACHÁČKOVÁ, Kateřina Bělská; SELGEN a.s., Kladruby 89, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Czech Republic
Prokop ŠMIROUS jr., Jaroslav Šafář; Agritec Plant Research Ltd., Zemědělská 2520/16, Šumperk, Czech Republic


Úvod

Ve vegetačním roce 2017/2018 byly polní inokulační testy řepky olejky ozimé založeny na pracovištích Opava, Šumperk a Chlumec nad Cidlinou. Plošné inokulace byly provedeny na všech pracovištích v mezistaničních zkouškách (MZ) výkonů řepky olejky ozimé. Testováno bylo 50 genotypů včetně kontrol.

Metodika

Inokuláty byly vyrobeny z izolátů patogenů Leptosphaeria maculans, L. biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum získaných z pletiv řepky původem z České republiky. V případě Leptosphaeria sp. inokulát obsahoval spory, pyknidy a mycelium patogenů, v případě inokulátu S. sclerotiorum fragmenty mycelia patogenu. Aplikace byla provedena plošně plošným nebo zádovým postřikovačem za vhodných podmínek pro napadení rostliny. Jednalo se o podzimní a jarní aplikaci (Leptosphaeria sp.) a aplikaci v kvetení řepky (S. sclerotiorum).

Před sklizní bylo provedeno vyhodnocení napadení Leptosphaeria sp. a Sclerotinia sclerotiorum. Hodnocení bylo prováděno dle metodiky ÚKZÚZ pro zkoušky užitné hodnoty odrůd ozimé řepky (9 – bez napadení, 1 – nejvyšší napadení). Byly posouzeny vzájemné vztahy mezi napadením a výnosem a také mezi výnosy u inokulovaných a neinokulovaných parcel. Napadení řepky v mezistaničních zkouškách bylo u patogenů L. maculans, L. biglobosa střední až vysoké a u patogenu S. sclerotiorum sporadické. S ohledem na ojedinělé výskyty bílé hniloby řepky nebyla u této choroby prováděna detailní analýza výsledků.

Nedostatek srážek a vysoké teploty byly jednou z příčin nouzového dozrávání řepky. Na rostlinách se objevovaly příznaky verticiliového vadnutí a fomového černání stonku řepky. Molekulární analýza PCR a ELISA test vybraných vzorků stonků a kořenů potvrdily oba původce chorob patogenu Verticillium longisporum a to u 80 % a patogeny Leptosphaeria sp. u 100 % dodaných vzorků. Jednalo se o směs vzorků pletiv řepky odebraných na různých lokalitách Opavska.

Výsledky

V hodnocení vlivu inokulace na zdravotní stav genotypů řepky olejky v MZ byly sledovány tyto parametry:

ZDRAVOTNÍ STAV

Průměrné hodnoty napadení na neinokulovaných parcelách byly 5,7 v Opavě, 3,9 v Šumperku a 6,2 v Chlumci nad Cidlinou. Průměrné hodnoty na inokulovaných parcelách byly 5,8 v Opavě, 4,4 v Šumperku a 6,0 v Chlumci nad Cidlinou. Pouze na lokalitě Chlumec nad Cidlinou bylo napadení u inokulovaných parcel v průměru vyšší než na neinokulovaných parcelách.

Z 50 hodnocených genotypů bylo zvýšené napadení po inokulaci patogeny L. maculans, L. biglobosa o 0,5 a více bodu zaznamenáno u 15 genotypů v Opavě, 10 genotypů v Šumperku, 17 genotypů v Chlumci nad Cidlinou.

Z 50 hodnocených genotypů reagoval na inokulaci zvýšeným napadením na více než dvou lokalitách tento počet genotypů:
- 1 genotyp na všech sledovaných lokalitách
- 2 genotypy na lokalitách Opava a Šumperk
- 5 genotypů na lokalitách Opava a Chlumec nad Cidlinou
- 3 genotypy na lokalitách Šumperk a Chlumec nad Cidlinou
Ve vzájemném posouzení napadení a vlivu lokalit byly zjištěna signifikantní korelace mezi lokalitami - Opava, Šumperk a Chlumec nad Cidlinou u neinokulovaných variant
u inokulovaných variant pouze mezi lokalitami:
- Opava a Šumperk
- Opava a Chlumec nad Cidlinou

Z uvedených výsledků vyplývá, že rozhodující vliv na napadení původci fomového černání stonku řepky měl genotyp odrůdy.

VÝNOS

Z 50 hodnocených genotypů bylo na inokulovaných parcelách zaznamenáno zvýšení výnosu u 23 genotypů v Opavě, 2 v Šumperku, 14 genotypů v Chlumci n. Cidlinou.

Ve vzájemném posouzení výnosů byly zjištěny signifikantní korelace na jednotlivých lokalitách:
- Opava, Šumperk a Chlumec nad Cidlinou mezi výnosy inokulovaných a neinokulovaných variant
- Opava, Šumperk a Chlumec nad Cidlinou mezi výnosem inokulované varianty a rozdílem ve výnosu

Ve vzájemném posouzení výnosů inokulovaných a neinokulovaných variant a rozdílů ve výnosech mezi lokalitami nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly.
V ročníku 2017/2018 měl v rámci lokality rozhodující vliv na výnos genotyp a v posouzení lokalit navzájem měla rozhodující vliv lokalita.
Kritické hodnoty koeficientů korelace pro hodnocený počet členů jsou pro P0,01 = 0,35; P0,05 = 0,27 (Rod J., Vondráček J. 1975: Polní pokusnictví, Pokusnická technika se základy biometriky. Vysoká škola zemědělská v Brně. SPN, 1975. Praha. 1. vydání. S. 232). Výpočet byl proveden v programu EXCEL 2013. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1 až 5.

Shrnutí

Hodnocení vlivu plošných inokulací na zdravotní stav řepky olejky probíhala v mezistaničních předzkouškách genotypů řepky olejky ozimé na třech lokalitách: Opava, Šumperk a Chlumec nad Cidlinou. V ročníku 2017/2018 bylo zaznamenán stejný trend vlivu plošných inokulací jako v předcházejících letech. Rozhodující pro napadení řepky olejky ozimé původci fomového černání stonku řepky a bílé hniloby řepky byl infekční tlak, umístění lokality (řepařská, bramborářská výrobní oblast) a průběh počasí. V případě, že nebyly optimální podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu/mikroklima v porostu) pro napadení řepky olejky patogeny, nedošlo ke zvýšenému napadení ani po plošné inokulaci izoláty patogenů (např. v roce 2018 – původce bílé hniloby řepky patogen S. sclerotiorum). Vedle vnějších podmínek prostředí/lokality na výsledky plošných inokulací byla důležitá odolnost hodnocených genotypů k sledovaným patogenům. Na základě výsledků novošlechtění řepky olejky byly vybrány genotypy s kontrastní citlivosti k sledovaným patogenům S. sclerotiorum a Leptosphaeria sp. Tyto genotypy budou využity např. v rámci studia založení odolnosti konkrétního genotypu řepky olejky k jednotlivým rasám původců fomového černání stonku řepky, které je náplní řešení jiného projektu NAZV MZe: QK1710397 Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR.

Dedikace

Získání výsledků bylo finančně podpořeno MZe NAZV projektem č. QJ QJ1510172: Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky, institucionální podpory MZe RO1818 a MZe RO1018.

Tabulka 1: Průměrné hodnoty napadení řepky olejky Leptosphaeria maculans, L. biglobosa před sklizní 2018 (stupnice UKZUZ 9-1). MZ výkonů 2017/2018

Tabulka 1

Tabulka 2: Posouzení vztahů mezi zdravotním stavem a výnosem řepky olejky po inokulaci Leptosphaeria maculans, L. biglobosa. MZ výkonů Opava, 2017/2018

Tabulka 2

Tabulka 3: Posouzení vztahů mezi zdravotním stavem a výnosem řepky olejky po inokulaci Leptosphaeria maculans, L. biglobosa. MZ výkonů Šumperk, 2017/2018

Tabulka 3

Tabulka 4: Posouzení vztahů mezi zdravotním stavem a výnosem řepky olejky po inokulaci Leptosphaeria maculans, L. biglobosa. MZ výkonů Chlumec nad Cidlinou, 2017/2018

Tabulka 4

Tabulka 5: Posouzení vztahů (korelační koeficienty) mezi zdravotním stavem, výnosem a sledovanými lokalitami po inokulaci Leptosphaeria maculans, L. biglobosa. MZ výkonů Opava, Šumperk, Chlumec n. C., 2017/2018

Tabulka 5