Ve středu 9. Září proběhl v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady workshop na téma „ROSTLINY JAKO OBNOVITELNÝ ZDROJ A NÁSTROJ PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI KRAJINY PŘED DOPADY KLIMATICKÝCH ZMĚN A NEPŘÍZNIVÝMI ANTROPOGENNÍMI VLIVY“.

Dr. Jana Šedivá seznámila účastníky s biotechnologickými metodami vhodnými pro získání rezistentních rostlin na příkladu sasanky lesní. Dr. Martin Dubský účastníkům odprezentoval problematikou substrátů pro suchomilné rostliny, Ing. Velebil a Zdeněk Kiesenbauer se následně zaměřili na téma reakce dřevin na sucho ve sbírkách dřevin v Dendrologické zahradě.  Po krátké přestávce se účastníci rozdělili na 2 skupiny. Jedna část absolvovala komentovanou prohlídku dokumentující dopady sucha na záhony trvalek založených s různými technologiemi a to jak na slunných, tak i zastíněných stanovištích, ale také viděli v terénu dopad sucha na různé sbírky dřevin. Druhá skupina zájemců se přesunula na pracoviště na Michovkách, kde se seznámili s pěstebními postupy s pozitivním vlivem na zajišťování mimoprodukčních funkcí krajiny. Konkrétně se jednalo o agrolesnické systémy kombinující řady dřevin s konvenční rostlinnou výrobou (pšenice, brambory - J. Bubeník) nebo využívající pásy dřevin jako protierozní opatření na svahu (T.Humešová). Jan Weger prezentoval ukázky komplexního ekofyziologického monitoringu tří různých porostů dřevin a plodin (Pole, ALS a výmladková plantáž RRD). Součástí byla také ukázka využití DRONU pro výzkum krajinných aspektů těchto porostů (Dr. Houška, a Ing. Červenka) a prototypu elektrického "koně" pro vyklízení a odvětvování dřevin (Dr. Štícha ČZÚ FLD). Workshopu se zúčastnilo celkem 36 účastníků.