TISKOVÁ ZPRAVA:
ČTPRB (Česká biotechnologická platforma rostlinných biotechnologií) a VÚRV, v.v.i. dne 8. listopadu 2023 uspořádala seminář na téma „Produkty moderních rostlinných biotechnologií ve světle legislativy a vědy". Seminář byl zaměřen na využití nových technik ve šlechtění zejména postupy genové/genomové editace ve světle legislativních opatření EU.

Seminář se uskutečnil on-line formou a připojilo se 76 účastníků z různých zájmových skupin jako jsou zemědělci, zpracovatelé, dovozci i kontrolní orgány

 

 

Seminář přinesl nové informace o principech genové editace s využitím molekulárních nůžek a přiblížil akceptovatelnou formou technické základy postupů úpravy genů. Je zřejmé, že je třeba mít dostatek informací o struktuře (pořadí nukleotidů) v jednotlivých genech, jejich funkci a alternativách. Důraz byl kladen na možné budoucí aplikace u rostlin, které jsou ve světě poměrně rozšířené. Mezi editované rostliny, které se dnes ve světě využívají, patří zejména sója, rýže, kukuřice, dalšími perspektivními jsou zeleniny nebo technické plodiny. Techniky se využívají zejména pro navození genů rezistence k abiotickým stresům (sucho) nebo fytopatogenům. Známé jsou také editované rostliny lépe odolávající herbicidům (sója), s lepším složením olejů (sója) nebo s navozenou samčí sterilitou (brukvovité zeleniny). V současné době jsou technologie využitelné při editaci genů velkého účinku, jejich promotorů nebo jejich vyřazení z funkce. Editované rostliny se využívají nejen v USA. Vysoce aktuální je problematika živočichů. GM živočichové jako jsou rychle rostoucí losos nebo bezrohý skot nebo kozy produkující mléko s pavoučími vlákny nebo drůbež produkující ve vejcích speciální proteiny. Genové editace umožní produkci rychle rostoucích ryb odlišných druhů, které jsou schváleny v Japonsku, Kanadě nebo Argentině, drůbež odolná k teplotnímu stresu, virovým chorobám, nebo možností zajišťovat pohlaví plodu či skot a prasata se editují s cílem navodit odolnost k chorobám, teplotnímu šoku, zlepšení muskulatury nebo manipulaci vnějších znaků. Taková zvířata se již chovají v Argentině i dalších. V EU sice probíhají výzkumy, ale v prodeji či chovech taková zvířata nejsou. Vysoce zajímavou skupinu tvoří mikroorganismy. Ty se upravují dlouhodobě, produkční kmeny se využívají v produkci řady látek (GMM) a vysoce používané jsou i editace. Jedná se jak o bakteriální kmeny, tak o kvasinky. Jejich produkce je relativně jednoduchá a využívají se v uzavřených prostorech (fermentorech). Byla uvedeny příklady takových kmenů a jejich využití. Problematickou je výroba a purifikace látek, které tyto organismy produkují. Do EU se mohou dovážet nebo vyrábět látky, které jsou prosté živých GMM, protože jejich bezpečnost není hodnocena. Kromě příkladů využití GMM v praxi byly představeny techniky, které umožňují detekci GMM v produktech a to jak
kultivovatelných nebo nekultivovatelných. Perspektivy GMM vč. editovaných jsou velké a neobejdeme se bez nich.
V letošním roce stále probíhají na úrovni EU diskuse o možné změně legislativy týkající se GMO a editovaných organismů. Účastníci byli informování zástupkyní MZe ČR o stávající legislativě a diskusi, která probíhá ev. o postupu možných změn. Je zřejmé, že kromě vědeckých aspektů se diskutují i otázky socio ekonomické a environmentální. ČR bude změnu legislativy podporovat.
Jednou z podmínek uvolnění produktů podle EU legislativy GMO je sledovatelnost a dohledatelnost. Představitel NRL GMO představilo směřování výzkumu v této oblasti. Evropská laboratoř kromě GMO studuje i možnosti detekce produktů genové editace. Zatím jsou závěry nejednoznačné a současné techniky umožňují identifikovat oznámené a známé produkty genových editací.
Diskuse se týkaly jak GMM, tak možné budoucnosti nových technik.

Odkaz na prezentace je možné získat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další dotazy směřujte na ovesna@vurv,cz

Autorka: Jaroslava Ovesná doc, RNDr., CSc., VÚRV, v.v.i., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.