Cíle a popis technologie

NIR spektrometrie neboli spektrometrie v blízké infračervené oblasti („near-infrared spektroscopy“ – NIR spektroscopy) je metodou molekulové spektroskopie

, která využívá spektrální oblast blízkého infračerveného záření, tj. oblast vlnových délek 800-2500 nm resp. vlnočtů 12500-4000 cm-1. NIR spektra jsou výsledkem interakce záření a jeho odrazu ze vzorku s ohledem na jeho fyzikální a chemické složení. Záření interaguje se skupinami molekul, které jsou spojovány s kvalitativními parametry, jako například skupina C-H v cukrech a kyselinách nebo O-H ve vodě. Následně je z těchto spekter a dat z klasických destruktivních metod sestaven model, který je schopen předpovídat obsah testovaných látek
v daném ovoci nedestruktivně.

Pro stanovení stupně zralosti jablek odrůd ´Red Jonaprince´, ´Gala´ a ´Jonagored´ byly vytvořeny softwary pro mobilní přístroj MicroPhazir a laboratorní přístroj Antaris II. Jedná se o soubor celkem 6 softwarů – kombinace jednotlivých odrůd a přístrojů. Tyto softwary jsou založené na principu nedestruktivního měření vnitřní kvality jablek pomocí NIR spektrometrie.

Na základě rozborů jablek pomocí standardních destruktivních metod byly vytvořeny kalibrační modely pro stanovení pevnosti dužniny (penetrace), obsahu pevných rozpustných látek (refrakce), množství titrovatelných kyselin (kyselost) a byla změřena hodnota pH. Každý z těchto kalibračních modelů dokáže nedestruktivně určit hodnotu příslušného parametru kvality dané odrůdy. A na základě statistických a matematických výpočtů jsou tyto softwary následně schopny určit výslednou kvalitu jablek na stupnici 1 (excelentní), 3 (dobré) a 5 (nevyhovující).

 

Ověření navrženého technologického postupu

Technologie stanovení stupňů zralosti byla ověřena u plodů odrůdy ´Red Jonaprince´, ´Gala´ a ´Jonagored´. Na začátku byly jednotlivé vzorky změřeny oběma přístroji MicroPhazir a Antaris II. Tím byly získány teoretické předpovídané hodnoty třídy jakosti a zralosti. Následovaly destruktivní metody stanovení parametrů vnitřní kvality. Pro stanovení pevnosti dužniny (kg/cm2) byl použit penetrometr firmy LLOYD, pro stanovení obsahu pevných rozpustných látek (° Brix) refraktometr s označením ORD 45BM od firmy KERN optics a pro stanovení kyselosti (g/L) titrátor s využitím 0,1 mol/L hydroxidu sodného a pro měření pH pH-elektroda. Následně bylo provedeno senzorické hodnocení a skutečné zařazení vzorku do třídy jakosti a zralosti.

 

Tabulka 1 Počet bodů (měření) použitých do kalibrace při tvoření kalibračních modelů a počet měření použitých pro validaci hotových kalibračních modelů a software pro jednotlivé odrůdy a přístroje

Odrůda

Přístroj

Parametr

Soubor

Penetrace

Refrakce

Kyselost

pH

Gala

Antaris II

Kalibrace

3430

3483

1157

1164

Validace

119

120

40

40

MicroPhazir

Kalibrace

3166

3253

1083

1080

Validace

119

120

40

40

Red Jonaprince

Antaris II

Kalibrace

3051

3057

1046

1027

Validace

120

120

40

40

MicroPhazir

Kalibrace

2893

2949

983

979

Validace

120

120

40

40

Jonagored

Amtaris II

Kalibrace

2929

3031

1001

995

Validace

120

120

40

40

MicroPhazir

Kalibrace

2643

2688

896

899

Validace

120

120

40

40

V tabulce 1 jsou uvedeny počty bodů respektive měření zahrnutých do kalibračního souboru jednotlivých metod pro všechny 3 odrůdy jablek a oba testované přístroje. Počet měření u parametru penetrace a refrakce je zhruba trojnásobný oproti měření kyselosti a pH z důvodu měření zmíněných parametrů na třech bodech jablka oproti použití vymačkané šťávy z celého plodu pro stanovení pH a kyselosti. V tabulce je taktéž uvedený počet měření, díky kterým byly jednotlivé metody validovány.

V následujících tabulkách (2 – 7) jsou uvedeny přesnosti jednotlivých kalibračních modelů použitých pro predikci zralosti a kvality jablek pro jednotlivé odrůdy a přístroje a přesnosti zařazení jablek jednotlivých odrůd do správné třídy jakosti a zralosti jednotlivými přístroji.

 

Tabulka 2 Přesnost jednotlivých kalibračních modelů použitých pro predikci zralosti a kvality jablek odrůdy ´Gala´ přístroji Antaris II a MicroPhazir

Sledovaný parametr

Antaris II

MicroPhazir

Průměrná odchylka [%]

Odchylka v jednotkách daných parametrů

Průměrná odchylka [%]

Odchylka v jednotkách daných parametrů

Prům.

Min.

Max.

Prům.

Min.

Max.

Penetrace [kg/cm2]

18,602

0,970

0,022

2,617

21,017

1,088

0,009

3,557

Refrakce

[° Brix]

3,672

0,493

0,000

2,730

6,566

0,865

0,000

2,900

Kyselost [g/L]

16,562

0,461

0,008

1,674

63,140

1,776

0,028

5,062

pH

3,461

0,128

0,003

0,387

15,669

0,577

0,001

2,021

 

Tabulka 3 Přesnost zařazení jablka odrůdy ´Gala´ do správné třídy jakosti a zralosti přístroji Antaris II a MicroPhazir

Zařazení jablek do tříd jakosti a zralosti

Antaris II

%

MicroPhazir

%

Správně zařazené kategorie

69,59

55

Záměna  - třída 3 zařazena jako tř. 1 nebo třída 5 jako tř. 3 (posun o třídu nahoru)

12,85

21,25

Záměna – třída 1 zařazena jako tř. 3 nebo třída 3 jako tř. 5 (posun o třídu dolu)

5,64

3,13

Záměna – třída 5 zařazena jako tř. 1 (posun o dvě třídy nahoru)

5,96

18,13

Záměna – třída 1 zařazena jako tř. 5 (posun o dvě třídy dolu)

5,96

2,5

 

Tabulka 4 Přesnost jednotlivých kalibračních modelů použitých pro predikci zralosti a kvality jablek odrůdy ´Red Jonaprince´ přístroji Antaris II a MicroPhazir

Sledovaný parametr

Antaris II

MicroPhazir

Průměrná odchylka [%]

Odchylka v jednotkách daných parametrů

Průměrná odchylka [%]

Odchylka v jednotkách daných parametrů

Prům.

Min.

Max.

Prům.

Min.

Max.

Penetrace [kg/cm2]

15,266

0,704

0,007

2,403

26,283

1,038

0,011

2,857

Refrakce

 [° Brix]

3,521

0,501

0,010

3,521

4,659

0,662

0,000

2,520

Kyselost [g/L]

8,015

0,348

0,005

1,504

86,569

3,570

0,081

8,886

pH

5,706

0,184

0,008

0,398

19,675

0,632

0,010

2,841

 

Tabulka 5 Přesnost zařazení jablka ´Red Jonaprince´ do správné třídy jakosti a zralosti přístroji Antaris II a MicroPhazir

Zařazení jablek do tříd jakosti a zralosti

Antaris II

%

MicroPhazir

%

Správně zařazené kategorie

77,5

72,5

Záměna  - třída 3 zařazena jako tř. 1 nebo třída 5 jako tř. 3 (posun o třídu nahoru)

12,5

15,0

Záměna – třída 1 zařazena jako tř. 3 nebo třída 3 jako tř. 5 (posun o třídu dolu)

10

0

Záměna – třída 5 zařazena jako tř. 1 (posun o dvě třídy nahoru)

0

0

Záměna – třída 1 zařazena jako tř. 5 (posun o dvě třídy dolu)

0

12,5

 

Tabulka 6 Přesnost jednotlivých kalibračních modelů použitých pro predikci zralosti a kvality jablek odrůdy ´Jonagored´ přístroji Antaris II a MicroPhazir

Sledovaný parametr

Antaris II

MicroPhazir

Průměrná odchylka [%]

Odchylka v jednotkách daných parametrů

Průměrná odchylka [%]

Odchylka v jednotkách daných parametrů

Prům.

Min.

Max.

Prům.

Min.

Max.

Penetrace [kg/cm2]

15,484

0,750

0,007

4,056

28,011

1,158

0,020

5,450

Refrakce

 [° Brix]

3,626

0,546

0,000

1,930

6,024

0,920

0,010

3,000

Kyselost [g/L]

8,826

0,348

0,008

1,022

58,926

2,384

0,018

9,242

pH

4,065

0,134

0,036

0,356

10,217

0,335

0,001

1,866

 

Tabulka 7 Přesnost zařazení jablka ´Jonagored´ do správné třídy jakosti a zralosti přístroji Antaris II a MicroPhazir

Zařazení jablek do tříd jakosti a zralosti

Antaris II

%

MicroPhazir

%

Správně zařazené kategorie

80,48

57,5

Záměna  - třída 3 zařazena jako tř. 1 nebo třída 5 jako tř. 3 (posun o třídu nahoru)

10,95

27,5

Záměna – třída 1 zařazena jako tř. 3 nebo třída 3 jako tř. 5 (posun o třídu dolu)

7,62

7,5

Záměna – třída 5 zařazena jako tř. 1 (posun o dvě třídy nahoru)

0,95

0

Záměna – třída 1 zařazena jako tř. 5 (posun o dvě třídy dolu)

0

7,5

 

Předpokládaná aplikace navrženého technologického postupu

Velkou výhodou těchto technik je jejich nedestruktivnost, možný online proces a rychlost na rozdíl od klasických většinou destruktivních metod. Dále také nenáročnost přípravy vzorků, flexibilnost, univerzálnost a schopnost měřit několik parametrů v jednom okamžiku. Proto je vhodná pro použití ve výrobním procesu. Rozvoji NIR spektrometrie pomohlo i vyvinutí ručního bateriového přístroje (MicroPhazir), který může být tím pádem použit i v terénu. Jeho největší výhody jsou malá velikost, nízká cena, robustnost a uživatelsky příjemné ovládání.

Uvedená technologie je nástrojem pro rychlé stanovení sklizňové a konzumní zralosti jablek. Je totiž vhodné danou odrůdu ovoce sklízet, tak aby došlo ke sklizni plodů o vyrovnané vnitřní kvalitě (tzn. zabránění výskytu podtržených nezralých plodů, nebo naopak přezrálých a pro dlouhodobé skladování nevhodných plodů). Zároveň je možné po zjištění třídy jakosti stanovit i optimální čas vyskladnění ovoce ze skladů, tak aby se konzumentům dostávala nejvyšší možná jakost ovoce. Toto zefektivnění a optimalizování sklizně i vyskladnění má pozitivní dopady i na ekonomickou stránku pěstitelů, skladovatelů a prodejců.

 

 

Obrázek 1 Laboratorní FT-NIR spektrometr Antaris II

 

Obrázek 2 Proces nedestruktivního měření jablka přístrojem Antaris II

 

 

Obrázek 3 Změřená NIR spektra jednoho jablka

 

 

Obrázek 4 Proces měření pomocí mobilního NIR spektrometru MicroPhazir

 

Autor: Ing. Martina Marečková

Financováno v rámci projektu TAČR ZÉTA TJ01000175 „Stanovení stupně zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie“.