Základní informace o softwaru

Analýza výživového stavu ovocných dřevin slouží ke zhodnocení zásobení rostlin minerálními živinami potřebnými pro růst, vývoj a produkci ovoce. Jako indikační orgán se v praxi využívají listy, případně plody. Po provedení minerálních analýz je výsledky nezbytné správně interpretovat.

Software HOL-DRIS byl zhotoven za účelem hodnocení výživného stavu vzorků metodou DRIS. Úkolem softwaru je na základě vložených dat z analyzovaného vzorku listů provést diagnózu výživného stavu hodnocené výsadby jabloní. Data pro konkrétní živiny jsou vkládána do řádku s označením „Vzorek“ a je nutné je vložit ve stanoveném pořadí (Obrázek 1). Obsah makroelementů se uvádí v g.kg-1 v sušině vzorku (hodnota v % sušiny * 10) a obsah mikroelementů v mg.kg-1. Vedle buněk pro zápis hodnot jednotlivých živin je potřeba uvést fenologickou fázi, při které byl vzorek odebrán. Tuto diagnostiku je možné využít ve fenologických fázích BBCH 72, 74 a 77. Jedná se o fenologické fáze velikosti plodů o průměru 2 cm (BBCH 72), o průměru 4 cm (BBCH 74) a přibližně 70 % finální velikosti plodů (BBCH 77). V podmínkách ČR tyto fáze nastupují obvykle na začátku června, na začátku července a v první polovině srpna. Program umožňuje analýzu makroelementů N, P, K, Ca a Mg, a mikroelementů Fe, Mn, Zn a B. Pomocí naprogramovaného algoritmu je vzorek porovnán s referenčními hodnotami pro optimální obsah, resp. poměr živin a současně jsou vypočítány DRIS indexy.

 

Obrázek 1. Zobrazení buněk určených pro zadání hodnot obsahu živin ve vzorku a příslušné fenologické fáze BBCH.

Ze sumy absolutních hodnot všech vypočtených DRIS indexů je vypočten tzv. Nutriční Balanční Index sloužící pro hodnocení vzájemného poměru živin, resp. jejich odchylky od optima. Z něj je pro interpretaci dat využit vypočtený průměr NBIa.

Interpretace DRIS indexů

Po zadání vstupních dat o obsahu živin a fenologické fázi odpovídající vzorku jsou programem automaticky vypočteny DRIS indexy. Výstupem je grafické znázornění DRIS indexů pro jednotlivé živiny (Obrázek 2).

 

Obrázek 2. Grafické znázornění DRIS indexů včetně hranic optimálního, deficitního, resp. luxusního obsahu jednotlivých živin ve vzorku

Z grafu lze odečíst relativní zastoupení jednotlivých živin v porovnání s ostatními a stanovit tak pořadí živin od nejvíce deficitní živiny až po elementy nejvíce přesahující optimální poměry. Program v grafu uvádí také kritické hranice optimálního obsahu živin i hranice pro rozlišení mírného či výrazného deficitu nebo nadbytku konkrétní živiny. Tyto hranice jsou navrženy na základě předpokladu, že obsah živin se dostává do nerovnováhy při dosažení NBIa nad hodnotu 1,50 a do výrazné nerovnováhy při dosažení NBIa nad 3,00.

Pokud se živina nachází ve výrazném nedostatku lze předpokládat, že její další aplikace může pozitivně ovlivnit růst a výnos jabloní. Aplikace živiny, nacházející se v mírném deficitu, může potenciálně podpořit růst a výnos jabloní. Pokud se obsah živin nachází v optimu, jejich aplikace nad rámec dosud aplikovaného hnojení pravděpodobně nezvýší výkon rostlin. V případě zjištěného nadbytku živiny lze podle intenzity zvážit omezení původního dávkování, nebo její aplikaci na čas zcela vypustit. Nicméně je potřeba dbát na fakt, že změnou strategie v hnojení jedné živiny ovlivňujeme i obsah všech ostatních. Tedy dodatečnou aplikací hořčíku a železa (příklad z Obrázku 2) lze předpokládat, že se obsah manganu dostane také pod hranici optima.

Poznámka: Pokud jsou živiny v optimálním zastoupení pro dané stádium fenologického vývoje v hodnoceném vzorku nebo některá z živin není ve vzorku uvedena, v grafu budou všechny hodnoty DRIS indexů a kritických hodnot na nule.

 

 Autor: Ing. Martin Mészáros, Ph.D.