V současné době sílí snaha o šetrné hospodaření na půdě, její ochranu a posilování setrvalého rozvoje v zemědělském sektoru. Spotřebitelé žádají dostatek kvalitních potravin s minimálním obsahem reziduí prostředků na ochranu rostlin.

Proto byl i podpořen mezinárodní projekt z programu Horizon 2020, který si klade za cíl na základě výměny informací o inovativních postupech v integrované ochraně rostlin snižovat jejich aplikaci.  Kromě shromažďování informací je zaměřen na efektivní šíření poznatků a zvýšení efektivity ochrany zjm. zelenin.

Kličová slova: IPM, chytré strategie, zelenina

 

                V r. 2020 bylo zahájeno řešení projektu evropského rámce Smartprotect. SmartProtect je tematická síť zaměřená na meziregionální sdílení znalostí o řešeních pro chytré postupy v integrované ochraně rostlin -  SMART Integrated Pest Management (IPM) pro zemědělce a poradce. Cílem je stimulovat tok znalostí z jednotlivých regionů o používaných  zemědělských praktikách  a inovacích v celé EU a propojit je s inovativním potenciálem pokročilých metodik pro IPM v rostlinné výrobě, integrujících technologie přesného zemědělství a analýzu dat. Projekt se zaměřuje na shromaždování a hodnocení informací z několika oblastí

  • Detekce prospěšných látek, škůdců a patogenů s použití specifických algoritmů
  • Inovativní techniky monitorování - Automatické počítání, senzorové systémy, multispektrální zobrazování
  • Predikční modely - Začlenění do systémů varování a podpory rozhodování
  • Inovativní techniky biologické kontroly jako je konzervační biologická kontrola, systémově indukovaná rezistence a systémy UV záření

 

 

                 Rostlinná produkce a její efektivita závisí na řadě faktorů, jako jsou zejména půdně klimatické podmínky, správný výběr odrůd a agrotechnika. Významným činitelem, který ovlivňuje výnosy a kvalitu produkce,  je efektivní ochrana rostlin vůči chorobám a škůdcům. Rozšíření škodlivých biotických činitelů má negativní vliv na celkovou produkci rostlin a je mu věnována obzvlášť vysoká pozornost. Řídí se pravidly a doporučeními vydávanými na evropské i národních úrovních.   Legislativa se díky novým znalostem a podmínkám mění. Mimo jiné i proto, že v posledních desetiletích došlo zvýšení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, které se připisuje na vrub člověka. Takové zvýšení  působí narušení radiační bilance Země a její postupné oteplování. Zvyšování globální průměrné teploty, změny rozložení srážek nebo proudění větru a  celková nestabilita klimatu vedou v jednotlivých oblastech mimo jiné i ke změnám podmínek   pro rostlinnou výrobu.  

            V jednotlivých půdně klimatických oblastech se využívají místně adaptované druhy hospodářských plodin a jejich odrůdy a obvykle jejich pěstování je spojenou s výskytem určitých chorob a škůdců.  Vzhledem ke změnám klimatu se mění i  spektrum biotických činitelů jak co  do druhové pestrosti  tak rasové specifity.  Tyto negativní činitele je třeba eliminovat.   

              V konvenčním zemědělství je cíl ochrany rostlin proti škodlivým činitelům obecně definován jako způsob vyhnout se ztrátám (očekávaným nebo předvídaným) prevencí, odstraněním  či eliminováním jednoho nebo několika patogenů. K dosažení uvedených cílů  jsou používány různé prostředky na ochranu rostlin, jako jsou  pesticidy nebo fungicidy  a také agrotechnické a biologické metody. Doporučuje se využívat tzv. integrovaná ochrana rostlin. Od roku 2014 jsou zemědělci a zelináři povinni uplatňovat zásady integrované ochrany rostlin. Díky těmto předpisům je Evropa vybízí, aby omezili používání technik chemické kontroly. Zemědělcům v různých evropských regionech stále chybí aktuální znalosti a osvědčené postupy pro používání IPM v jejich každodenním provozu. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce zeleniny (dále jen IPZ) je výběr vhodné půdy, substrátů, odrůd a pěstitelských technologií. Nedílnou součástí jsou povolené způsoby integrované ochrany zeleniny před chorobami, živočišnými škůdci a plevely v souladu s NV 79/2007Sb. v posledním novelizovaném znění. Správné postupy ochrany umožňují zlepšit výnosy, zvýšit kvalitu produktů. EU plánuje v rámci tzv. Zelené dohody snižovat užívání pesticidů, fungicidů a dalších přípravků.  Zelinářství představuje téměř čtrnáct procent evropské zemědělské produkce. Stejně jako v jiných podsektorech se zelinářství v různých evropských regionech potýkají s právními výzvami IPM. Ke snižování nežádoucích vstupů  může přispět i využití chytrých technologií. Pěstitelům však často  chybí současné znalosti, praktické příklady a nástroje k efektivnímu používání alternativních kontrolních technik v jejich každodenním provozu.

SMARTPROTECT, který si klade za cíl přispět ke sdílení znalostí,  je koordinovaná podpůrná akce (CSA), která souvisí s tématem výzvy: RUR-15-2018-2019-2020: Tematické sítě shromažďující znalosti připravené pro praxi, pod H2020 Sociální výzva 2, Zabezpečení potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, rybolov a biohospodářství. SMARTPROTECT souvisí s tématem: Specifická výzva RUR-15 Jak s tím souvisí SMARTPROTECT tím, že  propojuje národní a odvětvové zemědělské znalosti a inovační systémy (AKIS) s cílem zachytit a šířit inovativní nápady a metody, v zavádění do zemědělské praxe. SMARTPROTECT se připojí k různým AKIS   na národní a regionální úrovni prostřednictvím propojení s organizacemi zemědělců, vzdělávacími programy, organizacemi poradců, regionálními orgány, národními venkovskými sítěmi atd. a organizováním různých participačních aktivit, jako jsou workshopy a předváděcími akcemi.  Konsorcium se skládá z partnerů působících v AKIS ve své zemi. AKIS různých zemí, které se zaměřují na produkci košťálovin, cibulovin, paprik, okurek a rajčat, budou propojeny prostřednictvím spolupráce partnerů v tomto projektu. Zmenšit  rozdíly v oblasti výzkumu a inovací na úrovni EU. Ve většině jižních a východních regionů  EU jsou výdaje na výzkum a vývoj ve srovnání se západními a severními regiony nízké, což má za následek rozdělení výzkumu a inovací na úrovni EU. V konsorciu je zapojeno 6 partnerů ze severních a západoevropských regionů, dále 5 partnerů z jihoevropských regionů a 6 z východoevropských regionů. Tímto způsobem je stimulován přenos znalostí z regionů náročných na VaV do regionů s nižšími aktivitami VaV. Tento přenos bude základem pro zavedení nových výzkumných a vývojových aktivit v cílových regionech. SMART AGRI bude rovněž organizovat přeshraniční výměnné návštěvy mezi různými evropskými regiony s cílem stimulovat nadregionální spolupráci a výměnu znalostí. Více spolupráce mezi výzkumnými pracovníky, poradci, zemědělci a dalšími aktéry v dodavatelském řetězci za účelem stimulace výměny znalostí s cílem optimalizovat využívání zdrojů a hladkého přechodu k zemědělství založenému na znalostech. . Konsorcium existuje různých aktérů: zástupců zemědělců, výzkumníků, poradců a malých a středních podniků. Všichni aktéři, včetně zemědělců, se budou moci zúčastnit aktivit organizovaných programem SMARTPROTECT, aby maximalizovali tok znalostí. V rámci partnerství EIP pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (EIP-AGRI) s cílem podpořit přeshraniční výměnu znalostí bude organizována série workshopů a závěrečné inovační rallye.  Konsorcium projektu působí jako součást EIP_AGRI a dodává informace regionálním inovačním centra v oblasti inteligentní IPM. Projekt zohledňuje nastavení implementace projektu EIP-AGRI. SMARTPROTECT se prostřednictvím participativních aktivit napojuje na další tematické sítě (TN) H2020 s přístupem více aktérů (MAA) H2020, operační skupiny (OG) a národní regionální sítě (NRN).

Jsou shromažďovány informace o diagnostických nástrojích vhodných pro rychlou identifikaci škůdců od sběrných pastí po jednoduché přístroje pro molekulární diagnostiku, stálý monitoring, významně se mohou uplatnit predikční modely, zjm. v mobilních aplikacích, zájem se očekává i o chytré dávkovače a další specializovaná zařízení. V r. 2021 se budou konat semináře, konzultace a workshopy. Budou k dispozici recenzované materiály o chytrých  technologiích, které jsou k dispozici na trhu. Budou k dispozici informace o cenové dostupnosti a aplikačním potenciálu.

Projekt shromažduje a popisuje řešení, která jsou aplikovatelná v celém systému rostlinné výroby (viz obr. 1). Zájemci o spolupráci se sítí mohou získat informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a během akcí, které budou zveřejněny na adresách platformy pro rostlinné biotechnologie, ZUČM a VURV, v.v.i.

 

Obr.1: Poměr aktivit a činností žádaných při ochraně porostů. Je vidět, že chemické kontrola je až mezním stupněm.

 

Autor:

Jaroslava Ovesná

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 50, 16106 Praha 6

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.