S postupným omezováním dostupných účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin mizí z trhu účinná řešení řady problémů při potlačování škodlivých činitelů. Proto je nutné využít všechny prostředky, které u povolených přípravků podpoří jejich účinnost. Jedním z těchto faktorů je vhodná úprava pH postřikové jíchy. Zpravidla je vhodné dosáhnout hodnoty 5 až 6.

Tvrdost vody

Tvrdost vody je způsobena obsahem vícemocných kationtů. V praxi se to týká především vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Ty způsobují srážení některých organických a anorganických látek, čímž snižují účinnost různých přípravků a v některých případech i samotnou aplikovatelnost (ucpávání trysek). Tyto kationty ovlivňují i pH samotné vody (tab. 1), ale vliv na pH namíchané jíchy je okrajový. To určují především jednotlivé komponenty jíchy (přípravky na ochranu rostlin, hnojiva apod.).

 

Tab. 1 - tvrdost vody a orientační hodnota jejího pH

destilovaná

velmi měkká

měkká

tvrdá

velmi tvrdá

5,1

6,2

7,3

8,0

8,1

 

Snížení pH

Tohoto docílíme přídavkem látky, která se chová jako kyselina. Výsledné pH je kombinací síly a dávky konkrétní okyselující látky. Zvláště u jíchy, která obsahuje více různých složek, je těžké přesně stanovit potřebný přídavek a nastává riziko, že buď okyselíme jíchu málo, nebo moc.

Řada okyselovacích přípravků, které jsou na trhu, nemá dostatečný potenciál k okyselení zcela běžných kombinací, například při použití hnojiv s bórem. Pokud použijeme hnojivo s bórem ve formě monoetanolaminu (obsah 150 g B/l hnojiva) v dávce 1,0 l/ha, tak pro dosažení hodnoty pH kolem 5,5 potřebujeme enormní množství řady komerčně dostupných okyselujících přípravků (tab. 2). Z uvedených údajů je patrné, že u některých přípravků musíme použít velmi vysoké dávky pro dosažení pH 5,5.

 

Tab. 2 – dávka komerčních okyselovačů k dosažení pH 5,5 u směsi

voda 250 l/ha + BÓR 150* 1,0 l/ha
* - týká se všech hnojiv s obsahem 150 g B/l v rozpouštědle monoetanolamin

StimGUARD pH®

přípravek 1

přípravek 2

přípravek 3

přípravek 4

přípravek 5

(l)

(l)

(l)

(l)

(l)

(l)

1,0

1,9

3,9

4,1

4,6

nedosáhne

 

 

Stabilizace pH

Stabilizace udržuje hodnotu pH jíchy v určitém vhodném rozmezí – tzn., že nedochází po přidání dalších složek k výraznému zvýšení, ani snížení hodnoty pH. Přípravek, který má zajistit stabilizaci, musí obsahovat látky, které svou chemickou podstatou reagují na změnu koncentrace vodíkových iontů a tím tuto změnu tlumí. Při stanoveném dávkování dostatečně okyselí jíchu, ale nedovolí pokles pH na velmi nízkou úroveň.

Příkladem takového stabilizátoru je StimGUARD pH®. Jeho okyselovací schopnost je patrna z tabulky 2.

 

Přípravek, který okyseluje i stabilizuje

StimGUARD pH® okyseluje a stabilizuje pH jíchy na úrovni kolem 5 – 5,5 (podle složek přidaných do jíchy). To vyhovuje řadě účinných látek (např. pyretroidy, acetamiprid, glyfosát, graminicidy). Zvýší se tak jejich odolnost proti rozkladu v postřikové jíše. Další výhodou je, že při vyschnutí postřikové jíchy na listech a jejich následném ovlhčení opět dojde k rozpuštění stabilizačního systému a opětovné optimalizaci pH. To podpoří prodloužení životnosti účinné látky, zlepší účinek na škůdce a tím přispěje k omezení vzniku rezistence. Vliv přípravku StimGUARD pH® ve spojení s pyretroidem na omezení požerků krytonosce znázorňuje graf 1. Avšak v některých případech není snižování pH vhodné, jako je tomu např. u měďnatých fungicidů.

StimGUARD pH® umožňuje aplikaci přípravků na ochranu rostlin citlivých na hodnotu pH postřikové jíchy s celou řadou listových hnojiv.

 

 

Další fyziologické přínosy

StimGUARD pH® nereguluje pouze pH jíchy, ale aktivně zasahuje do metabolizmu rostlin. Obsahuje látku, která tlumí stres, je zdrojem organicky vázaného draslíku a dodá uhlík, který mohou rostliny využívat ve svém metabolizmu. Výsledkem působení živin a podpůrných látek je vyrovnaná aktivita rostliny bez zbytečných a neproduktivních ztrát energie.

 

Jednoduché zacházení

StimGUARD pH® se aplikuje v základní dávce 0,3 l/ha, která je dostatečná pro většinu kombinací. Do jíchy se přidává jako první, aby se snížilo pH ještě před přidáním citlivých účinných látek. Pokud obsluha přípravek omylem předávkuje, nepředstavuje to žádný problém, pouze se zesílí pozitivní fyziologické přínosy.

 

 

Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.