Cílem podzimního hnojení řepky a stejně tak i ozimých obilnin by měly být silné, vitální rostliny s dobrým kořenovým systémem, s dobrou zimovzdorností, ale bez sklonu k přerůstání. Výživa patří k základním pilířům pěstitelské technologie stejně jako předseťová příprava, setí a ochrana rostlin.

Vyrovnaná bilance

Vyrovnaná výživa N, P, K, Ca a Mg podporuje spolu s dodávkou organické hmoty rozklad posklizňových zbytků, dobrý růst rostlin a potlačení škodlivých činitelů. Silný porost řepky uloží živiny do biomasy, čímž zamezí ztrátám vyplavením a ochrání životní prostředí.

Při stanovení dávky N a termínu aplikace je třeba vycházet z konkrétních podmínek a zvážit stav pozemku z hlediska obsahu reziduálního dusíku po předplodině a podmínek pro mineralizaci (teploty a srážky). Pro volbu formy dusíku v hnojivu je třeba si uvědomit, že nejvhodnější jsou rychle pohyblivé formy, které se snadno dostanou ke kořenům rostlin, a nezůstávají na povrchu půdy. Tento požadavek splňuje zejména močovina s inhibitorem ureázy (UREA stabil) a dále pak nitrátová forma N. Nitrátový dusík je potřeba aplikovat časněji (nejlépe na slabé porosty) aby se omezilo riziko snížení zimovzdornosti. K hnojení na podzim nejsou vhodná hnojiva s amonnou formou dusíku, která zůstává déle na povrchu půdy, nebo hnojiva s inhibitory nitrifikace.

 

Rozklad posklizňových zbytků

U řepky je nutné uvést do souladu zdroje N pro rozklad posklizňových zbytků (po obilnině 8 až 10 kg N/t) a pro nasycení rostlin v podzimním období. Vhodné hnojení omezí riziko předčasného zastavení růstu, ztráty listové plochy a poškození řepky během zimy.

Pokud je půda vlhká, je vhodné N zapravit společně s posklizňovými zbytky. V případě, že je půda suchá, tak se sláma nebude rozkládat a N zapravený se slámou se přemění na nitrát neúčinný pro rozklad. Zde je lepší posunout aplikaci do doby, kdy srážky provlhčí půdu a budou podmínky pro rozklad. Požitím hnojiva UREAstabil pronikne N se srážkami k zapravené slámě a mikroorganizmům v nejlepší, močovinové formě. Pokud to umožňuje platná legislativa, je možné spojit hnojení na slámu s přihnojením řepky.

Příliš intenzivní a předčasné hnojení způsobuje přerůstání řepky (časně zaseté porosty) a často nepomůže ani opakovaná regulace.

 

Cílená listová výživa

Jedná se o hnojení během vegetace se záměrem cíleně ovlivnit vývoj a růst rostlin.

Listová výživa již dávno není proklamovanou „třešinkou na dortu“, ale patří ke standardním opatřením ve výživě rostlin. Představuje okamžitou podporu rostlinám pro maximální využití jejich potenciálu, nebo pomoc při omezeném příjmu živin kořeny (sucho, zamokření, utužení atd.), s cílem dosáhnout vyrovnaného poměru všech živin.

Aplikace je vhodná již od fáze 2 až 3 listů. Teploty umožňují vysokou aktivitu rostlin a využití živin bez rizika přerůstání. Zakládání výnosotvorných prvků není jen otázkou pokročilé vegetace, ale děje se již v časných fázích vývoje rostlin, tedy i na podzim. Nedostatek některé živiny může být příčinou omezeného zakládání výnosotvorných prvků již na podzim a tím se nevyužije výnosový potenciál rostliny. Přitom právě v těchto raných fázích můžeme z pohledu bilance živin zasáhnout velmi účinně i nízkým, ale rychle přijatelným množstvím deficitní živiny formou listové výživy. Tím nedostatek zcela odstranit (u mikroživin), anebo jej alespoň na rozhodné období snížit (u makroživin). Vyrovnaná výživa zvyšuje zimovzdornost porostů, protože pletiva obsahují více látek omezujících mrznutí buněčného roztoku.

K tomuto zásahu se osvědčilo hnojivo RETAFOSprim, které v dávce 5 l/ha dodá rostlinám významné množství N, P, K a B. Uvedené živiny jsou podporovány humáty, aminokyselinami a betainem. Fosfor je ve formě polyfosfátu a draslík v organické podobě - tyto formy jsou proti jiným velmi dobře a rychle přijatelné. Porovnáním přijatelnosti fosfátů přes list řepky se zabýval prof. Tomáš Lošák na Mendelově univerzitě v Brně a došel k závěru, že polyfosfát je skutečně velmi dobře přes list přijímán (graf 1).

 

 

V úvodu uvádíme, že na podzim je cílem vitální rostlina se silným kořenem a dostatkem zásobních látek pro přezimování a pro dobrý start na jaře. V grafu 2 a 3 je znázorněn vliv hnojiva RETAFOSprim na nárůst sušiny a zvýšení zásobních látek.

 

 

RETAFOSprim je nejlepší spojit s regulací porostu, s insekticidním ošetřením, případně s aplikací herbicidů proti výdrolu.

 

Cílené hnojení dusíkem

Během října je vhodné přihnojení řepky N. Rostliny ho dokážou dobře využít, pokles teplot a zkrácení dne omezí růst nadzemní hmoty. I nadále však roste kořen. Dávka by se měla pohybovat při vyrovnané bilanci po předplodině na úrovni 25 – 35 kg N/ha, při záporné bilanci asi 40 – 60 kg N/ha.

Výborných výsledků v těchto aplikacích dosahuje hnojivo UREAstabil v dávkách 0,5 až 1,3 q/ha. Obsahuje rychle působící N vhodný pro rostliny i pro mikroorganizmy. Podporuje přednostně rozvoj kořene a nezpůsobuje nadměrný růst listů. Inhibitor ureázy umožní močovinovému dusíku „počkat na déšť“ a zajistí rychlý účinek po prvních srážkách.

Graf 4 ukazuje zvýšení výnosu po podzimním hnojení 25 kg N/ha hnojivem UREAstabil při celkové dávce 185 kg N/ha. V kontrole byla celá dávka aplikována na jaře. Přesun části dusíku z jara do podzimu znamená průměrné zvýšení tržeb přibližně 1.300,- Kč/ha.

 

Při potřebě hnojení sírou je vhodné použít kapalné hnojivo AmisaN (23 kg N a 6 kg S ve 100 l) a přidat inhibitor ureázy StabilureN 30 (0,1 l/100 l hnojiva), který zvýší účinek živin a omezí únik amoniaku do ovzduší.

Podzimní hnojení na list i přes půdu se osvědčilo u silných porostů s vysokým potenciálem i u porostů oslabených např. pozdním setím, nepříznivými podmínkami, působením herbicidů, či škůdců.

 

Osvědčená technologie, výhodné podmínky

Uvedené hnojení na list hnojivem RETAFOSprim a přihnojení dusíkem v hnojivu UREAstabil je prověřeno již dlouhou řadou let používání v praxi. Dosahuje vysokou ekonomickou rentabilitu při pěstování řepky, jak se potvrdilo v pokusech TEMP již ve více letech.

Uvedená hnojiva je možné získat za zvýhodněných podmínek, což umožňuje maximalizovat přínos pro pěstitele.

Autor: AGRA GROUP a.s.