Společnosti Bmp greengas  a Wiegand-Glas zahájily spolupráci v únoru 2021 a uhlíkovou stopu  výroby skleněných lahví se podařilo díky biometanu dále snížit. Biometan je zdrojem energie budoucnosti - nově založená společnost BIORG jej bude vyrábět z tříděného sběru organického potravinového odpadu.

 

Společnosti Bmp greengas  a Wiegand-i zahájily spolupráci v únoru 2021  poté, co se na ně obrátil jeden ze zákazníků společnosti Wiegand-Glas se žádostí o výrobu skleněných lahví na pití s využitím biometanu. Lahve soulbottles se nyní vyrábějí výhradně na zelený plyn. Řada klimaticky neutrálních skleněných lahví je součástí konceptu "Eco2Bottle", iniciativy společnosti Wiegand-Glas zaměřené na ekologičtější obalová řešení. Společnost uvedla v roce 2020 jako balíček opatření s dodatečným kompenzačním programem pro láhve na víno, kromě recyklovaného skla nyní společnost rozšířila o produkty s využitím biometanu,  nyní používá při výrobě také biometan, čímž ještě více snížila uhlíkovou stopu konečného výrobku.

 

Plyn vyrábí společnost bmp greengas z komunálního odpadu, a je proto dokonalým příkladem bioekonomiky.  Biometan navíc pochází z Německa, což vytváří hodnotový řetězec s nízkými emisemi CO2 při výrobě a přepravě. Společnost bmp greengas disponuje portfoliem přesahujícím 3 TWh, což jí řadí mezi předního německého distributorem biometanu a experta na zelené plyny. Od roku 2007 společnost vyvíjí efektivní řešení pro dodávky energie budoucnosti. Společnost podporuje spodniky při přechodu na udržitelné zásobování energií pomocí biometanu, zeleného vodíku, Bio-SNG a Bio-LNG. Zajišťuje vše od přepravy přes vyvažování až po bezporuchovou dodávku zelených plynů a jsme přesvědčeni, že cenným způsobem přispívá k energetickému obratu a činíme jej pro podniky ekonomicky životaschopným.

 

Společnost Herambiente, dceřiná společnost skupiny Hera Group, zabývající se nakládáním s odpady, a společnost INALCA, přední firma zabývající se výrobou masa a distribucí potravin začali spolupracovat ve výrobě biometanu a založili novou společnost - BIORG - pro výrobu biometanu a kompostu z tříděného sběru organického a potravinového odpadu. Investice ve výši  28 milionů eur umožní zporovznit nejlepších dostupné technologie v nově zrekonstruovaném areálu ve vlastnictví společnosti Herambiente ve Spilambertu v oblasti Modeny. Zařízení na výrobu biometanu, které by mělo ročně produkovat 3,7 milionu m3 biometanu, bude v provozu do roku 2022. Zelený plyn se bude vtláčet do plynové sítě a vracet do místní oblasti pro použití v automobilovém průmyslu. Společnost HERA se na biometan začala orientovat již před třemi lety, kdy postavila v Agata Bolognese první víceúčelové zařízení v Itálii a investovala 30 milionů eur pro výrobu (při plné kapacitě)  20 000 tun vysoce kvalitního přírodního hnojiva a 7,5 milionu m3 biometanu, 100% obnovitelného paliva, čímž nahradí 6 000 tun ropy.  Nové zařízení v Modeně  uspoří přibližně 3 000 tun ropy a zabrání cca 7 000 tunám emisí CO2 v atmosféře. Projekty společnosti HERA jsou dobrým příkladem prosazování ekologické udržitelnosti a oběhové bioekonomiky, projekty podporují inovace a růst společnosti i oblastí, v nichž působí. V případě společnosti INALCA umožní nový projekt plně využít zpracovatelský odpad a potvrzuje tak závazek společnosti INALCA k nulovému odpadu a vytváří vyšší přidanou hodnotu pro celé odvětví živočišné výroby.

 

 

 

 

Biometan patří mezi biopaliva 2. generace a má pozitivní energetickou bilanci. To znamená, že při jeho výrobě anásledné distribuci je celková spotřeba energie nižší, než energie, která je získána. Energetická bilance je nejvýhodnější v případě, je-li biopmetan produkován z odpadní biomasy. Tento poměr, počítaje včetně energie nutné na pěstování biomasy, která je následně použita jako substrát do anaerobních reaktorů, dosahuje hodnot 1:2-3. Pokud srovnáváme s biopalivy 1. generace (např. biodiesel, bioethanol), ta mají energetickou bilanci nulovou či dokonce mírně negativní. Další výhodou biometanu je jeho obnovitelný charakter, minimální zátěž životního prostředí emisemi oxidu uhličitého a decentralizovaný původ.

 

Biomethan lze také, na rozdíl od jiných druhů energie, např. elektrické, skladovat. Biometan je možné uskladnit do zásobníků a následně distribuovat do stávajících plynovodní sítí. Biometan lze také účinněji využívat k vysoce účinným polygeneračním zařízením či v plnících stanicích na CNG, čímž dojde k plnému využití odpadního tepla a energetická účinnost jeho využití dále vzroste.

 

Aplikace biometanu v průmyslu

 

V průmyslu lze biometan využívat stejně jako zemní plyn jako procesní plyn nebo jako surovinu pro výrobu materiálu. Využití obnovitelného biometanu produkuje pouze nízké emise - potenciál úspory CO₂ ve srovnání s fosilními palivy je obrovský. Biometan se proto ideálně hodí k nahrazení fosilních surovin obnovitelnými zdroji energie. Přestože má biometan stejné spalovací vlastnosti jako fosilní zemní plyn, snižuje emise CO₂ až o 90 %. Přechod na biometan ve výrobě může pomoci splnit zákonné požadavky a cíle udržitelnosti. Zároveň vytváří přidanou hodnotu a konkurenční výhodu, protože stále více spotřebitelů vyhledává udržitelné výrobky.

 

Cenná surovina v chemii

V chemickém průmyslu se biometan používá k výrobě čpavku a vodíku v parním reformátoru. Po přeměně na syntézní plyn lze biometan použít také k výrobě různých základních chemických látek. Z nich lze vyrábět řadu různých produktů - od hnojiv a bioetanolu až po biovodík a plasty.

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Při kombinované výrobě elektřiny a tepla je biometan v současné době jednou z nejúčinnějších ekologických technologií na trhu, zejména v oblasti čistého vytápění a zejména v případech, kdy nelze v potřebné míře využít jiné technologie obnovitelných zdrojů nebo strukturální opatření ke snížení spotřeby energie. Teplo vyrobené provozem kogenerační jednotky nebo přímým spalováním v plynových kotlích lze využít například k vytápění budov, k sušení nebo jako procesní teplo. Biometan je vhodný také pro přímé zásobování budov teplem.