Vhodně prováděná výživa zemědělských plodin spočívá v provedení správného hnojení před setím či výsadbou a v dodávání potřebných živin během vegetace.

Ne vždy však znamená dostatek živin v půdě i jejich optimální příjem. Faktorů ovlivňujících množství a tok živin přes kořeny je celá řada: sucho či naopak příliš mokro, pH půdy, teplota půdy, antagonistický či naopak synergický vliv jednotlivých živin vůči sobě atd. Dominantní je především vliv ročníku. Proto je v některých letech třeba nadprůměrná úroda jedné plodiny, jindy zase druhé, a to při zdánlivě stále stejné použité technologii. Pokud je v daném roce větší úroda některé plodiny, znamená to, že v době maximální potřeby té které živiny byly půdní podmínky vhodné k tomu, aby kořeny rostlin či trvalých kultur mohly tuto živinu či spíše komplex živin bez problémů přijímat. Samozřejmostí je také dobrá ochrana proti chorobám a škůdcům.  Na druhé straně rostliny s dobrým výživným stavem jsou mnohem odolnější vůči patogenům.

Při zajištění potřeby makroprvků je základem příjem přes půdu. Přesto se listové aplikace dnes uplatňují již běžně jako součást pěstebních technologií, pokud zjistíme, že výživný stav se odchyluje od optima. U mikroprvků máme mnohem větší možnost ovlivnění výživného stavu. Již jedna či dvě aplikace během vegetace jsou schopny pokrýt celovegetační potřebu. U výživy rostlin platí známý zákon minima: výnos i kvalita produkce jsou limitovány tou živinou, která je v dané chvíli nejvíce deficitní. Právě na toto úzké místo výživy je třeba zaměřit pozornost a provést aplikaci této živiny přes list. Tím se dá do jisté míry eliminovat negativní vliv ročníku. U cílené aplikace mikroprvků, která eliminuje existující deficit příslušného mikroprvku, tak lze za vynaložení poměrně malé finanční částky dosáhnout podstatného zvýšení výnosu či kvality produkce.

Společnost AGRA GROUP, a.s., Střelské Hoštice přichází na trh s řadou jednosložkových hnojiv CAMPOFORT Mikro. Jedná se o CAMPOFORT Mikro Zn s obsahem 70 g Zn/litr, CAMPOFORT Mikro Mn s obsahem 70 g Mn/litr a CAMPOFORT Mikro Cu s obsahem 50 g Cu/litr. Všechny mikroživiny jsou ve výrobcích obsaženy ve velmi dobře přijatelných chelátových formách, takže se mohou po aplikaci ihned zapojit do metabolických procesů a eliminovat rychle negativní jevy pramenící z jejich nedostatku. Mimo to jsou ve výrobcích obsaženy penetrátory zvyšující průnik živin do listu, látky s protistresovým účinkem a látky omezující smyv živin z listu při dešťových srážkách. Hnojiva lze míchat bezpečně s přípravky na ochranu rostlin či s jinými listovými hnojivy, a to i na bázi fosforu či vápníku, u kterých bývá v řadě případů problém s tvorbou sraženin. Značnou výhodou této řady hnojiv je nízká aplikační dávka a možnost dodávky v obalech po 10 l, což zvyšuje komfort aplikace pro obsluhu.

Předpokladem účinné aplikace je ale správně provedená diagnostika výživného stavu. Společnost AGRA GROUP zajišťuje odběry rostlin, provádění jejich analýz a následné vyhodnocení spolu s doporučením v rámci vzájemné spolupráce pro své zákazníky zdarma. Bližší informace lze nalézt na www.agra.cz, nebo je lze získat u příslušných oblastních reprezentantů firmy.

Autor: Pavel Pluhař

AGRA GROUP, a.s., Střelské Hoštice