Pro následující sezónu bude jistě významným tématem redukovaný sortiment povolených pesticidních přípravků. Dobrou zprávou v této oblastí zůstává i pro nadcházející sezónu udělení výjimky pro moření osiva máku přípravkem Cruiser OSR.

Tímto se snad podaří opět eliminovat zásadní kritický bod založení porostu máku, ale obecný problém zůstává. V této situaci vzrůstá význam vedlejších faktorů schopných ovlivnit vývoj porostů a obecně eliminovat potřebu aplikací pesticidních přípravků nebo zefektivnění jejich použití.

Za hlavní témata ovlivňující budoucí vývoj porostů v této souvislosti, považujeme kvalitní zdravé a vitální osivo s vhodným ošetřením a výběr odrůdy s obecně příznivými charakteristikami. Dále význam výživy a mnohdy podceňovaný vliv na zdravotní stav a vedlejší účinnost na výskyt chorob u mědi a síry. A v neposlední řadě využití pomocných přípravků schopných zásadním způsobem ovlivnit podmínky aplikace a zvýšit perzistenci přípravku po aplikaci.

Pro nás jako producenta osiva máku jsou stěžejní první dvě témata. Již dlouhodobě zdůrazňujeme význam testování vitality osiva nad rámec zákonných požadavků, na čemž spolupracujeme s kolegy z ČZU, kteří metodu vyvinuli. Tím tak našim zákazníkům nepřinášíme jen něco navíc, ale zajišťujeme oběma stranám jistotu kvality. Stejně tak to platí u ošetření osiva, kde u máku více než jinde platí, že méně je někdy více. Dlouhodobě se zabýváme možnostmi ošetření osiva a každoročně provádíme testování nových i stávajících doporučení. Proto Vám můžeme nabídnout řešení která fungují. Z našich doporučení můžeme vypíchnout metodu E-Ventus®, kterou na českém trhu u máku zajišťuje pouze společnost ČESKÝ MÁK, s.r.o. Princip této metody spočívá v povrchové sterilizaci choroboplodných zárodků ozářením osiva nízkoenergetickými elektrony.

Výběr odrůdy

Výběr odrůdy je v současné době nelehká záležitost a mnohdy se redukuje na posouzení hodnoty dosažených výnosů anebo se prostě “zakonzervuje“ na odrůdě, která je tak říkajíc ověřená. Například v roce 2021 měla ve zkouškách užitné hodnoty ÚKZÚZ ze čtyř nejpěstovanějších odrůd, zařazených do zkoušek, naše odrůda Aplaus vyšší výnos o 1,3 až 2,6 %. Jedná se o poměrně malé rozdíly, ale v rámci prováděných zkoušek jsou hodnoceny další kritéria, která již většinou tolik pozornosti nepřinášejí, a přitom právě souvisejí se zdravotním stavem zakládaných porostů (grafy 1. až 3.) nebo charakterizují odrůdu z pohledu omezení ztrát, jako třeba právě polehání viz graf 4.

Opět se nejedná o nijak dramatické rozdíly, ale trend je jednoznačně patrný. Pokud jde o napadení listové plochy plísní máku a pleosporovou hnědou skvrnitostí máku (Helmintosporióza máku), dosahuje nejlepších hodnot, v porovnání čtyř nejpěstovanějších odrůd zařazených do zkoušek, jednoznačně odrůda Aplaus přibližně o 4-8 % následovaná odrůdou Maratón. U helmintosporiózy na tobolkách jsou rozdíly mezi odrůdami do 1 % s výjimkou u odrůdy Maratón, kde je odstup zhruba 4 %. Hodnoty jsou vyjádřeny v jednotkách bodové stupnice 9–1. Hodnota 9 představuje nejpříznivější, hodnota 1 nejméně příznivý projev znaku.

Podobná situace je i u poléhání před sklizní, z uvedených odrůd vychází průměrná zjištěná hodnota let 2019 až 2021 nejlépe u odrůdy Aplaus, kdy ve všech třech letech byla hodnocena průměrně stupněm 8. S odstupem necelých 3 % až 6 % jsou další odrůdy. Hodnoty jsou vyjádřeny v jednotkách bodové stupnice 9–1. Hodnota 9 představuje nejpříznivější, hodnota 1 nejméně příznivý projev znaku.

Otázkou realizace sklizené produkce máku je pak rostoucí požadavek ze strany zpracovatelů a obchodníků na nižší obsah morfinu. Dle posledních analýz morfinu u zkoušek užitných hodnot ÚKZÚZ, let 2019 až 2021, jsou rozdíly mezi odrůdami výrazné. Oproti kontrolním odrůdám Bergam a Aplaus s průměrnou hodnotou 0,62 % (0,60 % a 0,64 %) obsahu morfinu v makovině jsou některé z nejpěstovanějších odrůd v rámci zkoušek na hodnotách o více než 15 % (0,71 %) MS Harlekyn, respektive o 18 % výše u odrůdy Onyx s průměrnou hodnotou 0,73 % obsahu morfinu v makovině. Úměrně s tím tak narůstá riziko vyššího obsahu morfinu v máku. Nejnižších hodnot z porovnávaných odrůd dosáhl Maraton s obsahem 0,56 % morfinu v makovině.

Výživa porostů

K otázce důležitosti intenzivní výživy porostů máku v kontextu využití maximálního potenciálu odrůd máku jako je Aplaus, jsme se vyjadřovali v předchozích článcích. Tato otázka ale přímo souvisí i s výše uvedenými tématy. V důsledku restringování některých účinných látek, a to většinou těch levnějších, které byly hojně pěstiteli používané, je namístě se zamyslet nad možností, zda aspoň částečně nevyužít potenciálu některých měďnatých a sirných hnojiv aplikovaných na list. Je potřeba mít na paměti, že k významnému efektu z pohledu optimalizace výživy mohou přinášet i nesporný sekundární efekt na snížení výskytu některých houbových patogenů. Tento princip ovšem nefunguje paušálně a je potřeba se zaměřit na určité složky hnojiva. Konkrétně mohu uvést velmi dobrou vedlejší účinnost nového hnojiva CHEVRI Cu-Combi, které velmi účinně kombinuje významný výživový potenciál a vysokou účinnost na snížení výskytu zejména pravých plísní. Základem účinku je měďnatá sloučenina s obsahem unikátní kombinace jednomocné a dvoumocné mědi Chevreulova sůl, ale mechanismus účinku je komplexní na základě kombinace s dalšími živinami a nejlepších výsledků dosahuje při preventivním ošetření porostu před významnější infekcí, což platí obecně.

 

Hnojiva, pokud jsou připravena s nějakou přidanou hodnotou k jejich živinovému složení, mohou plnit i další důležité funkce. Novinka na českém trhu, hnojivo StimGUARD pH s rychle působícím dusíkem, draslíkem a antistresovou látkou působí zároveň jako stabilizátor pH postřikové jíchy pro zlepšení účinku vybraných přípravků na ochranu rostlin. Dominantní část pesticidních přípravků mají jako optimum kyselé pH a v mnoha případech je tato charakteristika zcela zásadní. Na tento fakt se mnohdy vůbec nehledí a nejednou, zejména u pyretroidů, to může být zásadní faktor proč málo nebo vůbec neúčinkují. Hnojivo StimGUARD pH neúčinkuje jako prosté “okyselovadlo“, ale jako PUFR, který je schopný udržovat v jistém rozmezí stabilní pH. Jeho předávkováním, tedy nesnižujete dále pH, ale pouze zvyšujete schopnost prostředí eliminovat složky působící na zvýšení pH, jako například obsah bóru. Jedná se o vysoce účinný prostředek, a proto je nutné dbát na správné použití. Nedoporučuje se kombinovat s měďnatými sloučeninami, kterým naopak vyhovuje vyšší pH a u máku ho rozhodně nedoporučujeme kombinovat s herbicidy.

 

Autor:

Marti Bárnet a kol.

AGRA GROUP a.s.