Města i obce jsou v současné době zatíženy větší mírou zástavby, která může být příčinou změny klimatu v širším významu.

Projevuje se vyšší sucho, především nedostatkem přirozených ploch zeleně, které by zadržovaly vodu a přispívaly by k přirozenému ochlazování vnějšího životního prostředí. V neposlední řadě v těchto souvislostech mizí přirozené koridory, které by sloužily jako útočiště pro drobné ptactvo, savce a hmyz.

Biodiverzitu, ať již v intravilánech měst a obcí, nebo i v krajině, přímo či nepřímo ohrožuje lidská činnost. Regulační funkce zelených ploch a jejich vliv na vodní bilanci jsou v době změny klimatu stále důležitější. Správným návrhem a údržbou veřejných ploch a zeleně můžeme tyto pozitivní funkce podporovat a posilovat.

ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura byla projektovým partnerem v projektu SYM: BIO ATCZ234, který se zabýval právě touto problematikou a hlavním cílem projektu bylo vytvořit síť aktérů, kteří mohou plánování a údržbu zeleně v intravilánech měst a obcí ovlivnit a tím přispět k rozvoji biodiverzity a zlepšení životního prostředí pro obyvatele. Jedná se zejména o státní správu a samosprávu, vzdělávací instituce jako jsou ZŠ a MŠ, organizace typu nestátní neziskové organizace pracující s veřejností a mládeží a v neposlední řadě Místní akční skupiny, které pracují čistě na principu komunitního plánování a projednání strategických záměrů rozvoje spravovaných území.

Mezi výstupy projektu jsou metody, které řeší jednak uzavírání koloběhu živin v obci nebo ve městě technologií kompostování a varianty úpravy managementu údržby zeleně, tak aby byly naplněny principy pro zvýšení biodiverzity a přizpůsobení se suchu.

Cílem metody je nastavení managementu údržby veřejných ploch zeleně a zahrad občanů a také režimu recyklace sklizené hmoty z těchto ploch se zpětným využitím kompostu, tedy také podpora oběhového hospodářství v praxi. Cílem metodiky bylo jednak definovat podmínky a návrh uzavřeného systému recyklace BRKO (biologicky rozložitelné komunální odpady) a také možná opatření k úpravě managementu údržby ploch zeleně s podporou biodiverzity, zadržení vody a ochlazení městských zón.

 

Obr.: Nožový válec a porost vysokostébelných trav po použití této techniky (zdroj:MENDELU, 2022)

 

Pro management ploch zeleně v intravilánech měst a obcí  lze obecně doporučit:

 • diferencovanou péči o zeleň v rámci intravilánu obce
 • snížení zásoby nevyužitých živin v půdě (průmyslová hnojiva)
 • využití kompostu jako zdroje s postupnou dostupností živin (N, P)
  • kompost má vysokou hodnotu pro biodiverzitu – je pozitivnější než dlouhodobé nehnojení, podporuje změny struktury půdy a tím potenciál rozvoje života v půdě
  • tok živin je zprostředkovaný přes kořeny rostlin
 • regulaci výšky pokosu trávníků – zvýšení pokosu zadrží o 30% vody více
 • zastavení vegetace vysokostébelných rostlin – lze využít novou technologii nožového válce pro regulaci kvetení vysokostébelných trav pro omezení vlivu na alergiky  a podporu rozvoje původních kvetoucích druhů. Tuto technologii vyvinul v rámci projektu partner MENDELU.

Metodika je nastavena jako přenositelná pro ostatní města a obce a tyto jsou schopné, na základě podkladů z metodiky, zjistit materiálové toky v systému recyklace BRKO, konkrétně:

 • potenciál produkce BRKO v obci
 • bilanci živin v produkci kompostu
 • doporučení pro management údržby zeleně s kompostem pro podporu biodiverzity

Další informace a výstupy projektu jsou dostupné na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz234_symbio