Kompostování je původní rozkladný proces přeměny organické hmoty na stabilní organickou hmotu za dodržení podmínek nezbytných pro živé organismy, které přeměnu provádí. Na kompostárnách probíhá řízený a kontrolovaný aerobní proces kompostování tak, aby docházelo k minimalizaci emisí, a to v celém cyklu recyklace od sběru surovin/bioodpadu až po využití kompostu v půdě.

Současná legislativa, která byla vytvořena pro podporu recyklace – návratu bioodpadů, který vzniká mimo zemědělskou prvovýrobu, do půdy – bioekonomika, by měla nastavit podmínky ochrany životního prostředí.  Recyklace biologicky rozložitelných surovin s cílem produkovat kvalitní kompost je v Česku mezirezortní problematika, a tak tu jsou dílčí nesoulady.

Certifikace kompostárny dle ISO norem představuje nezávislý akreditovaný systém ověřování shody procesu kompostárny a požadavků na kvalitu kompostu s ohledem na minimalizaci dopadu na životní prostředí během celého cyklu včetně specifikace využití dané kvality kompostu. Certifikace respektuje stávající a platnou legislativu a doplňuje ji o parametry, které podpoří důvěru v kvalitu kompostu a jeho uplatnění na trhu.

Požadavky na certifikovaný kompost jsou uvedeny ve „Schématu certifikace kompostu“ v platném znění. Schéma bylo přezkoumáno ČIA dle EA-01/22 A:2016 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány, je v souladu s platnými právními předpisy a také s ČSN 465735 Kompostování. Vytváří tak základní požadavky pro intepretaci kvality kompostu.

Pro stanovení shody v průběhu certifikace jsou využívány především následující metody hodnocení shody:

Kompost s certifikátem poskytuje spotřebitelům záruku kvality a bezpečnosti, garantuje správné postupy výroby včetně využití s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví. Pro deklaraci této kvality kompostu je základní parametr jeho biologická  stabilita. Po stanovení tohoto parametru  ve spolupráci s Bioforschung Austria byla vyvinuta kalibrace pro stanovení metodou NIRS, která je provozně rychlá a jednoduchá  (více o metodě Dokumenty | AT-CZ).

Díky biologickým procesům, kterými kompost při svém vzniku prošel, je svou kvalitou blízký půdě a podmiňuje, jako jediný zdroj organické hmoty, obnovu nebo posílení stability humusu v půdě, což je základní podmínkou stability půdních agregátů a tím zvýšení potenciálu zadržení vody v krajině.