Biologicky rozložitelný odpad je jedním z mála, možná jediným, druhem odpadu, který splňuje požadavky na bioekonomiku a který skutečně uzavírá recyklační koloběh, jehož výstup – kompost, je efektivně vyrobený kvalitní produkt blízký půdě a jehož přínosy právě pro půdní ekosystém jsou nevyčíslitelné.

  Proces kompostování je ve své podstatě proces biologický a vždy bude probíhat trošku jinak, avšak měl by držet určitý trend podle nastavených procesů na kompostárně. Pokud to tak není, produkt nemusí odpovídat požadované kvalitě.
Surovinová skladba je základem kvalitního procesu a nástrojem pro podporu optimalizace managementu procesu kompostování. Důsledkem nekvalitní surovinové skladby může být nedostatečný průběh procesu kompostování, a především fáze hygienizace, která je pro správnost procesu limitující.   
Jaké tedy mají provozovatelé nástroje, aby mohli vytvořit optimální surovinovou skladbu a plnit právní i praktické požadavky? V rámci projektu OPPIK „I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce“ byl vyvinut nový SW – Procesní software kompostárny.
Tento SW pomůže provozovatelům především harmonizovat materiálové toky z pohledu kvality, množství, času a místa vzniku, čímž podpoří bioekonomiku z pohledu:

 • stability produktivity zemědělských podniků, úsporou na pořízení průmyslových hnojiv
 • zvýšení udržitelnosti zemědělství jako takového
 • snížení uhlíkové stopy a šetrný přístup k půdě
 • soběstačnosti zemědělského podnikatele využitím recyklovaných živin z místních zdrojů


Provozovatelé mohou v programu využívat funkce

 • skladové evidence, která umožní sledovat aktuální stav množství bioodpadů na zařízení, rozděleně dle druhu. Přináší rychlý přehled o skladových zásobách, vedených dle kvality (C: N, vlhkost), která je evidována buď dle nastavených průměrných tabulkových hodnot, nebo dle skutečných rozborů, které má provozovatel k dispozici.
 • metodiku pro recepturu surovinové skladby pro sestavení receptury zakládky z dostupných surovin na skladě kompostárny, která bude splňovat požadavky na vlhkost, strukturu a poměr C: N pro kvalitní proces a dle požadavků § 46, odst. 2 vyhl. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
 • monitoring procesu pro evidenci monitoringu průběhu procesu – teplota, vlhkost, procesní operace – provzdušňování, závlaha
 • monitoring kvality procesu pro evidenci kvality kompostu na základě skutečných rozborů pro jednotlivé zakládky s automatickou kontrolou limitních hodnot pro 1. skupinu kvality dle př. 29 k vyhl. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato funkce umožňuje evidovat kvalitu pro všechny parametry dle ČSN 465735 Kompostování.
 • evidence zakládky – po ukončení procesu zůstávají evidence uložené s možností tisku. Evidence obsahuje – evidenční číslo, datum založení a datum ukončení procesu; recepturu  – množství dle druhů surovin a vstupní hodnoty C: N a vlhkost; monitoring průběhu - teplota, vlhkost a procesní operace; výsledná kvalita kompostu dle skutečných rozborů.
 • zpětná vazba – v případě potřeby může provozovatel SW poskytnout online kontrolu průběhu procesu a poskytnout provozovateli poradenství a zpětnou vazbu k průběhu procesu.
 • metodické pokyny – v příloze uživatelského manuálu jsou návody pro stanovení struktury surovinové skladby a určení vlhkosti v zakládce.

  Autoři: Ing. K. Hejátková, Ing. Křížová