Výroba biopaliv druhé generace - pšenice jako vhodná plodina pro výrobu...

Ačkoliv se již delší dobu hovoří o výrobě biopaliv druhé generace, je stále dominantní výroba biopaliv první generace, neboť je tento postup finančně i procesně značně efektivnější. Výroba biopaliv druhé generace se v budoucnu pravděpodobně uplatní, ale v krátkodobém či střednědobém horizontu bude nadále využívána pouze v maloobjemových výrobních kapacitách či jako přidružená výroba k prvogenerační výrobě. Samostatné velkokapacitní druhogenerační výroby jsou doposud pouze testovací nebo výzkumné a jejich produkce vyžaduje značné investiční, surovinové i energetické náklady.

Pro výrobu biopaliv první generace na bázi bioetanolu jsou využívány plodiny s vysokým podílem škrobu, kdy tyto plodiny umožňují vysokou výtěžnost pro výrobu konečného produktu (bioetanolu). V českých podmínkách se bioetanol vyrábí z cukrové řepy a zejména z vysokoškrobnatých odrůd ozimé pšenice a tritikale (s obsahem škrobu okolo 70%).

I z výrobního a zemědělsky-udržitelného pohledu se výroba bioetanolu z vysokoškrobnatých odrůd ozimé pšenice a triticale jeví jako nejvhodnější, neboť při dodržení správných výrobních postupů se pro výrobu bioetanolu použije obsažený škrob a jako vedlejší produkt vznikají lihovarnické výpalky, které se po jejich vysušení (vznik DDGS – Dried Distillers Grains with Solubles) využívají dále pro přípravu krmných směsí, tedy pro původní využití zpracovávaných krmných odrůd pšenice a tritikale. DDGS je velmi dobře stravitelné, dobře skladovatelné proteinové krmivo pro hovězí dobytek, prasata a drůbež a jeho použití v krmných směsích přináší lokální živočišné výrobě další ekonomický benefit.

Vzhledem k závazku České republiky na podíl využití obnovitelných zdrojů i v dopravě je výroba a použití bioetanolu vhodným prostředkem i s ohledem na regionální využití lokálních zemědělských prvovýrobců a dalšího uplatnění jejich produkce, kdy cílem výrobců bioetanolu je dlouhodobá spolupráce s lokálními zemědělci na pěstování ozimých odrůd s vysokým podílem škrobu a zejména pak triticale, které je svými podíly škrobu velmi vhodnou plodinou pro tuto výrobu.

Pšenice - biopalivo