Počátkem roku 2019 vyjde nová certifikovaná metodika komplexně se věnující technologii pěstování máku setého...

Autor: Jaroslav Mráz, Martin Bárnet, AGRA GROUP a.s.

Počátkem roku 2019 vyjde nová certifikovaná metodika komplexně se věnující technologii pěstování máku setého, který je u nás velmi hojně využíván v typicky české kuchyni, a to již velmi dlouho. První zmínky o jeho pěstování jsou z doby bronzové, ale historie jeho pěstování je ještě mnohem starší, nejméně 6000 let.

Metodika vznikla jako výstup čtyřletého snažení projektového týmu složeného z pracovníků Agritec Plant Research s.r.o.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.; Český mák s.r.o.; Česká zemědělská univerzita v Praze a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. koordinovaného Ing. Jiřím Havlem, CSc. v rámci řešení projektu NAZV QJ1510014 „Snížení rizikovosti pěstování máku“.

Metodika je určena především pěstitelům máku, zemědělským poradcům, studentům a pedagogům středních odborných zemědělských škol a zemědělských univerzit, pracovníkům státní správy a zájemcům z oboru rostlinolékařství.

Připravovaná metodika se věnuje všem hlavním aspektům technologie pěstování máku. Od výběru odrůd, pozemku a zakládání porostů, přes hnojení a ochranu proti plevelům, škůdcům, chorobám a abiotickým poškozením, po kvalitu a zpracování semen a makoviny. Závěrem je pak krátké shrnutí šlechtitelské práce v máku. Cílem metodiky je pomocí nejnovějších poznatků z výzkumu přispět k rozvoji pěstování máku v České republice a zajištění kvalitní sklizně semen.

Připravovaná metodika významně inovuje pěstitelskou technologii máku hlavně v oblasti zlepšování vzcházivosti porostů, ochrany proti chorobám, škůdcům a plevelům, hnojení a stimulaci, kvalitativních parametrech semene a šlechtění máku. Řada informací a poznatků z poslední doby nebyla dosud pro pěstitele v ucelenější podobě publikována. Poprvé jsou uváděny specifické poznatky k některým neparazitárním poškozením, významně jsou rozšířeny poznatky z ochrany proti chorobám a škůdcům. Byly vytipovány některé další potenciálně využitelné herbicidy do máku.

Závěrem uvádíme krátký úryvek z připravované publikace.

Hnojení máku

Odběr živin

Pro tvorbu 1 t semene a odpovídajícího množství makoviny je potřeba orientačně 70 kg N, 60 kg P2O5, 110 kg K2O, 110 kg CaO, 25 kg MgO, 18 kg S, 100 g B, 200 g Zn a 300 g Mn. Máku vyhovuje pH ve slabě kyselé až neutrální oblasti (pH 6–7). Poměr semene a vytvořené slámy může v souvislosti s podmínkami pro vzcházení velmi kolísat a počet makovic na jednu rostlinu činit od jedné do více, jak pěti. Tím se výrazně změní i výše odběru živin na tvorbu jedné tuny semene.

Bilanční přístup

Z hlediska vytvoření předpokladů pro dosažení efektivního výnosu je významnější vyrovnání bilance po předplodinách, než vlastní odběr živin mákem. Pokud je dlouhodobě vyrovnáván obsah živin podle produkce odvezené z pole, je naplněn předpoklad přirozené půdní úrodnosti (udržení struktury a biologické aktivity, zadržení vláhy, transformace živin apod.).
Zde je potřeba započíst veškerý materiál, který se za několik posledních let z pole odvezl, a který se za stejnou řadu let na pole dodal. Zohlední to i zásahy, které nejsou prováděny každoročně (hnojení organickými hnojivy a vápnění), ale mají z pohledu dlouhodobé bilance živin zásadní význam.
Další krok je zahrnutí určitých ztrát živin, které se ovšem v praxi těžko stanovují. V případě živin stanovovaných v rámci AZZP (P, K, Ca, Mg) použijeme tyto výsledky a podle úbytku, či nárůstu upravíme dávky aplikovaných hnojiv. Cílem by měl být obsah ve spodní třetině kategorie „dobrý“…