Rady a tipy pro výživu pěstované řepky v podzimním období...

Autor: Jaroslav Mráz, AGRA GROUP a.s.

Vyrovnaná a dostatečná výživa ve spojení s vhodným zpracováním půdy a setí a správnou ochranou, je předpokladem dobrého vzejití a omezení rizik poškození porostů v podzimním a zimním období.

Vyrovnaná bilance

Vyrovnaná výživa N, P, K, Ca a Mg podporuje spolu s dodávkou organické hmoty rozklad posklizňových zbytků, dobrý růst rostlin a potlačení škodlivých činitelů. Silný porost řepky uloží živiny do biomasy, čímž zamezí ztrátám vyplavením a ochrání životní prostředí.

Rozklad posklizňových zbytků

U řepky je nutné uvést do souladu zdroje N pro rozklad posklizňových zbytků (po obilnině 8 až 10 kg N/t) a pro nasycení rostlin v podzimním období. Vhodné hnojení omezí riziko předčasného zastavení růstu, ztráty listové plochy a poškození řepky během zimy.
Pokud je půda vlhká, je vhodné N zapravit společně s posklizňovými zbytky. V případě, že je půda suchá, tak se sláma nebude rozkládat a N zapravený se slámou se přemění na nitrát neúčinný pro rozklad. Zde je lepší posunout aplikaci do doby, kdy srážky provlhčí půdu a budou podmínky pro rozklad. Požitím hnojiva UREAstabil pronikne N se srážkami k zapravené slámě a mikroorganizmům v nejlepší, močovinové formě. Pokud to umožňuje platná legislativa, je možné spojit hnojení na slámu s přihnojením řepky.
Příliš intenzivní a předčasné hnojení způsobuje přerůstání řepky (časně zaseté porosty) a často nepomůže ani opakovaná regulace.

Cílené ovlivňování porostu

Jedná se o hnojení během vegetace se záměrem cíleně ovlivnit vývoj rostlin.
Hnojení na list představuje okamžitou podporu rostlinám pro maximální využití jejich potenciálu, nebo při omezeném příjmu živin kořeny (sucho, zamokření, utužení atd.). Aplikace je vhodná již od fáze 3 až 4 listů. Teploty umožňují vysokou aktivitu rostlin a využití živin bez rizika přerůstání. K tomuto zásahu se osvědčilo hnojivo RETAFOS Prim, které v dávce 5 l/ha dodá rostlinám významné množství N, P, K a B. Účinek polyfosfátu a organicky vázaného draslíku je podpořen obsaženými humáty a aminokyselinami.
Během října je vhodné přihnojení řepky N. Rostliny ho dokážou dobře využít, ale pokles teplot a zkrácení dne omezí růst nadzemní hmoty, ale roste kořen. Dávka by se měla pohybovat při vyrovnané bilanci po předplodině na úrovni 25 – 35 kg N/ha, při záporné bilanci asi 40 – 60 kg N/ha.
Výborných výsledků v těchto aplikacích dosahuje hnojivo UREAstabil v dávkách 0,5 až 1,3 q/ha. Obsahuje rychle působící N vhodný pro rostliny i pro mikroorganizmy. Podporuje přednostně rozvoj kořene a nezpůsobuje bujný růst listů. Inhibitor ureázy umožní močovinovému dusíku „počkat na déšť“ a zajistí rychlý účinek po prvních srážkách.
Graf 1 ukazuje zvýšení výnosu po podzimním hnojení 25 kg N/ha hnojivem UREAstabil při celkové dávce 185 kg N/ha. V kontrole byla celá dávka aplikována na jaře. Přesun části dusíku z jara do podzimu znamená průměrné zvýšení tržeb o 1.300,-Kč/ha.
graf 1: vliv podzimního hnojení UREAstabil na výnos řepky

Při potřebě hnojení sírou je vhodné použít kapalné hnojivo AmisaN (23 kg N a 6 kg S ve 100 l) a přidat inhibitor ureázy StabilureN (0,2 l/100 l hnojiva), který zvýší účinek živin a omezí únik amoniaku do ovzduší.
Podzimní hnojení na list i přes půdu se osvědčilo u silných porostů s vysokým potenciálem i u porostů oslabených např. pozdním setím, nepříznivými podmínkami, působením herbicidů, či škůdců.