Zpráva o průběhu „POLNÍ PREZENTACE ODRŮD A GENOVÝCH ZDROJŮ PŠENICE A JEČMENE SE SPECIFICKOU KVALITOU ZRNA A DALŠÍMI HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÝMI VLASTNOSTMI A VYUŽITÍ TĚCHTO OBILNIN VE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ“, uspořádané v rámci akce Polní den 2019, konané v Kroměříži dne 18. 06. 2019

Polní prezentace odrůd a genových zdrojů pšenice a ječmene se specifickou kvalitou zrna a dalšími hospodářsky významnými vlastnostmi a workshopy k využití těchto obilnin ve zdravé výživě byla uspořádána za podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost, dále Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, s.r.o., Agrotestu fyto, s.r.o. v rámci řešení projektu institucionální podpory na DKRVO (MZE-RO1118) a projektů NAZV č. QK1910269: „Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu“; č. QK1910343: „Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu“; č. QK1910041: „Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenice“ poskytovatele Ministerstva zemědělství České republiky, realizace výsledků projektu Centra kompetence TA ČR, projektu č. TE02000177 „Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“ a komoditní pracovní skupiny "Obiloviny v lidské výživě" při Potravinářské komoře České republiky se realizovala na Polním dni 2019 v Kroměříži dne 18. 6. 2019.
Účastníci polní přehlídky měli možnost seznámit se s některými netradičními odrůdami a novými genetickými zdroji pšenice seté a registrovanými odrůdami bezpluchého ječmene jarního se specifickou kvalitou zrna, šlechtěnými s cílem využití ve zdravé a preventivní výživě lidí a k využití ke krmení hospodářských zvířat.
Prezentace byla umístěná v bloku E, kde současně proběhly workshopy zaměřené a využití těchto odrůd pšenice a ječmene ve výrobě potravinových produktů pro zdravou lidskou výživu i krmení hospodářských zvířat. Prezentace i workshopy byly zaměřené na následující témata:
A) NOVÉ ODRŮDY A GENOVÉ ZDROJE PŠENICE S ODLIŠNOU BARVOU ZRNA A MORFOTYPEM KLASU PRO SPECIFICKÉ POTRAVINÁŘSKÉ A ŠLECHTITELSKÉ VYUŽITÍ
B) NOVÉ ODRŮDY JEČMENE JARNÍHO PRO ZDRAVOU VÝŽIVU – VOLBA OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ A RŮZNÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ZRNA
Ad A)
V rámci prezentace genových zdrojů s odlišnou barvou zrna byli účastníci seznámeni s novými odrůdami ozimé pšenice AF Jumiko a AF Oxana, vyšlechtěnými ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o. a registrovanými k pěstování v ČR v letech 2018 a 2019 (viz připojené fotografie).
AF Jumiko - původ: ANK-28A × Meritto, první česká odrůda ozimé pšenice s purpurovou barvou zrna, specificky určená pro využití v potravinářství pro zdravou výživu lidí, registrace v roce 2018. Středně raná odrůda s výskytem anthokyanů a zvýšeným obsahem luteinu v zrnu, je zařazena do kategorie kvality B, je určena pro speciální potravinářské využití hlavně pro výrobu celozrnných potravin. Podle literatury zmiňované barevné látky mají antioxidační účinky a pozitivní vliv na zdraví.
AF Oxana - původ: Skorpion x Ludwig, odrůda registrovaná v roce 2019. Vyznačuje se modrým zrnem. Dosahuje vyšších výnosů než Skorpion. Má vysoký obsah bílkovin, velmi vysoký Zelenyho test, vysokou vaznost mouky a objem pečiva, nízkou objemovou hmotnost zrna a nízké číslo poklesu.
Kromě vlastních odrůd byly prezentovány i odrůdy s podílem společnosti Agrotest fyto, s.r.o. na jejich vyšlechtění:
Skorpion - první česká odrůda OP s modrým zrnem, registrována 2011 v Rakousku a v r. 2012 zařazena do Evropského katalogu odrůd, středně pozdní. Vyznačuje se pekařskou kvalitou na úrovni B, velkým zrnem s nízkou objemovou hmotností.
PS Karkulka - původ: ANK-28A × PS 11, pšenice s purpurovým zrnem, vyšlechtěná na Slovensku v pokusné stanici NPPC - Vígľaš Pstruša, registrace 2014. Má velmi vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu a lepku, vysoké stabilní číslo poklesu, vysokou vaznost vody, ale drobné zrno. Odolná proti listovým skvrnitostem, klasovým chorobám, rzi pšeničné. Je méně odolná k padlí travnímu a náchylná k poléhání.
A pro porovnání byly vysety další odrůdy a nšl. s nestandardní barvou zrna:
Rosso
Rosso -- rakouská odrůda srakouská odrůda s purpurovým zabarvením zrna, odrůda purpurovým zabarvením zrna, odrůda Bona Vita - (ISTROPOL, s.r.o. Solary), odrůda Citrus - (Dr. Wilhelm Jahn-Deesbach z Giessenu) a nšl. KM 109-17 - (původ: Citrus//Banquet/Bona Dea) Tyto odrůdy jsou ukázkou hexaploidní pšenice se žlutým endospermem zrna, které je podmíněno vyšším obsahem luteinu.
Součástí prezentace byly také
Součástí prezentace byly také nové vlastní materiály pšenice a další druhy s perspektivou nové vlastní materiály pšenice a další druhy s perspektivou šlechtitelskšlechtitelského využitíého využití (podrobně viz Příloha č. 1 Popis prezentovaných odrůd pšenice…..)(podrobně viz Příloha č. 1 Popis prezentovaných odrůd pšenice…..)
V2 15-17 - původ: (Skorpion (Skorpion × Bohemia) × (Indigo × Bohemia), OP u které se podařilo Bohemia) × (Indigo × Bohemia), OP u které se podařilo zkombinovat modré a purpurové zabarvení zrna, čímž bylo dosaženo zkombinovat modré a purpurové zabarvení zrna, čímž bylo dosaženo „černé“ zabarvení „černé“ zabarvení zrnazrna. V. V rocroce 2017/18 zařazena do e 2017/18 zařazena do Státních registračních zkoušek – ekologický pokus. ekologický pokus.
Níže vyjmenovaná nšl. pšenice představují různé kombinace barvy zrna a morfologických specifik (a) - dlouhá pleva, mnohořadý klas) nebo výsledků křížení pšenice s dalšími druhy (b):
a) V1 253-17; V2-47-17; V1 284-17; V2 17-17; V1 369-17 a V2 29-17;
b) – se špaldou (Triticum spelta L.) - KM 15-17 a KM 16-17;
– s ječmenem čilským (Hordeum chilense Roemer et Schultes) - JB1 - hexaploidní tritordeum
– s Thinopyrum, tzv. Tritipyrum - PSR 3628
Ad B)
V roce 2019 byly prezentovány dvě české odrůdy jarního ječmene s bezpluchým zrnem, vyšlechtěné ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o. - AF Lucius a AF Cesar.
AF Lucius - první česká odrůda ječmene s bezpluchým zrnem, registrovaná k pěstování v roce 2009; s vyšším obsahem škrobu, vysokou objemovou hmotností a mírně zvýšeným obsahem bílkovin a beta-glukanů. K využití v potravinářství i výživě hospodářských zvířat.
AF Cesar - první odrůda nesladovnického ječmene jarního v ČR, specificky určená pro využití v potravinářství, registrovaná k pěstování od roku 2014. Vyznačuje se bezpluchým světlým zrnem, průkazně zvýšeným obsahem beta-glukanů (vlákniny potravy) a dobrou odolností padlí travnímu, podmíněnou alelou mlo.
Hlavním účelem prezentace byla ukázka Technologie pěstování odrůd bezpluchého ječmene jarního. U odrůd AF Lucius a AF Cesar byla rozpracována odlišná technologie, spočívající ve volbě přípravků na zahuštění porostu a rozdílných kombinací fungicidů. K datu prezentace bylo ukončeno ošetření porostů ve fázi metání (BBCH 70). Výsledky použitých variant Technologie pěstování budou hodnoceny především na základě sklizňových výsledků.
Podrobný popis použitých prostředků ochrany rostlin je uveden v Tab. 1 (Příloha č. 2 - Popis prezentovanýchPopis prezentovaných odrůd ječmene…..odrůd ječmene…..).).
Dalším záměrem prezentace byla ukázka možností při Zpracování zrna bezpluchých odrůd ječmene pro zdravou výživu.
Účastníci měli možnost seznámit se s produktem „Pot barley“, který v minulém roce získal na 45. ročníku Mezinárodního agrosalónu Země živitelka 2018 Zlatý klas s kytičkou.
„Pot barley“ je jednosložkový produkt vyrobený ze zrna odrůdy bezpluchého jarního ječmene AF Cesar. Díky využití této odrůdy má „Pot barley“ vysoký obsah rozpustné vlákniny, reprezentovaný neškrobovými polysacharidy beta-glukany (100 g produktu po uvaření obsahuje 5,8 g beta-glukanů – viz Tab. 2, Přílohy č. 2).
Kromě toho byly předvedeny vločky vyrobené ze zrna bezpluchých odrůd a nšl. s odlišnou skladbou škrobu (tzv. waxy škrobem se sníženým podílem polysacharidu amylózy a zvýšeným podílem amylopektinu). Výsledky analýzy složení takto vyrobených vloček je patrné z Tab. 3 (Příloha č. 2)
Prezentace byly doplněny workshopy (se zahájením od 10,30 hod.) s praktickou ukázkou pečiva (celozrnné slané koláčky) ze zrna odrůd AF Jumiko a AF Oxana s netradiční barvou zrna, dále produktu „Pot barley“, vyrobeného ze zrna vlastní odrůdy ječmene jarního AF Cesar s vysokým obsahem β-glukanů a experimentální výroby vloček z namáčeného zrna ječmene, které se kromě zvýšeného obsahu beta-glukanů (rozdílným dle použitých odrůd ječmene) vyznačují také vyšší antioxidační aktivitou a zvýšeným obsahem polyfenolických látek.
Vybrané odrůdy a nšl. prezentovaná na Polním dni a produkty, které byly diskutovány v odborných workshopech, jsou dokumentovány několika připojenými fotografiemi (s popisem).

Doplňující informace ke stažení zde:

Pozvánka na akci

Příloha č.1 - Popis_prezentovanych_odrud_a_nsl_Psenice_Polni-den_2019

Příloha č.2 - Popis_prezentovanych_odrud_bezplucheho_Jecmene_Polni-den_2019