Společná evropská iniciativa zaměřená na využití biologických zdrojů v průmyslu – Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) je partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou unií a konsorciem pro průmyslová odvětví v bio průmyslu (Bio-based Industries Consortium – BIC).

Iniciativa BBI-JU financovala 123 bio inovačních projektů 924 příjemců z 37 členských států EU a přidružených zemí s rozpočtem ve výši 3,7 miliardy EUR. Tyto prostředky jsou určeny pro financování projektů v odvětví biologického průmyslu v období 2014–2020 BBI-JU je jednou z největších a nejambicióznějších iniciativ v oblasti výzkumu a inovací pro odvětví založené na biotechnologiích, finanční prostředky pochází z programu Horizon 2020 (975 mil. EUR) a ze soukromého sektoru BIC.

 

Strategická a inovační agenda BBI-JU

 

BBI-JU vytváří vizí a strategickou inovační a výzkumnou agendou (SRIA), kterou schvaluje Evropská komise. Evropská komise dále zajišťuje, aby veřejné zájmy, jak jsou definovány v politikách EU, byly chráněny a integrovány do činnosti BBI-JU.

 

Hlavním rozhodovacím orgánem iniciativy BBI- JU je Správní rada, která je tvořena 10 členy zastupujících zakládající partnery: 5 zastupuje BIC a 5 zastupuje Evropskou komisi – konkrétně  generální ředitelství pro výzkum a inovace (DJ RTD), pro zemědělství a rozvoj venkova (DJ AGRI) a pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DJ GROW). Správní rada odpovídá za přijetí ročního pracovního plánu a rozpočtu, jakož i za schválení ročních výzev k předkládání návrhů a seznamu projektů vybraných k financování po vyhodnocení. Rovněž schvaluje výroční zprávu o činnosti. Skupina zástupců států je poradním orgánem složeným ze jmenovaných zástupců členských států EU a přidružených zemí.  Iniciativa BBI-JU zřídila také Vědecký výbor jako poradní orgán složený z 15 uznávaných nezávislých odborníků jmenovaných správní radou po otevřené výzvě pro uchazeče. Jejich odborné znalosti pokrývají hlavní oblasti odvětví založeného na biotechnologiích. Za každodenní řízení BBI-JU je odpovědný výkonný ředitel, který zřizuje a odpovídá za programovou kancelář. Programová kancelář implementuje podle pravidel programu Horizont 2020 Strategickou inovační a výzkumnou agendu (SRIA), organizuje výzvy k předkládání návrhů projektů, zajišťuje proces hodnocení, řízení projktů, komunikaci a monitorování programu.

 

 

BIO průmysl

 

Odvětví bio průmyslu spojuje  hodnotové řetězce za účelem  přeměny  biologických vedlejších produktů  na produkty s vyšší přidanou hodnotou, které se mnoho stát vstupními surovinami jiného hodnotového řetězce a jedná se o rychle se rozvíjejícího se odvětví, Abychom byli konkrétní, jedná se o přeměnu vedlejších zemědělských  produktů (nevyužité části rostlinného materiálu, nevyužitá dřevní hmota), organický odpad (kal, digestát)  a vodní biomasa na biochemické látky, materiály, produkty a energii, které nahradí jejich fosilní verze. Evropské odvětví bioekonomiky je zdrojem 3,6 milionu pracovních míst a obratu přibližně 700 miliard EUR je tedy klíčové pro transformaci k udržitelné bioekonomice a maximální znovu použití zdrojů, snižování závislosti EU na dovozu surovin, snižování environmentální zátěže a podpoře udržitelného růstu venkovských a pobřežních oblastí. Přes jeho nesporný význam a potenciál růstu v Evropském kontextu je možné identifikovat značné rozdíly ve výkonnosti jednotlivých současnou velikost a očekávaný růst má toto odvětví velký potenciál. Hodnotové řetězce jsou stále ve vývoji a je třeba, aby byly plně udržitelné, produkovaly nulový odpad a respektovaly kaskádové principy. Dalším velkým problémem je rozdílný vývoj mezi jednotlivými aktéry a regiony.

 

Projekty BBI JU mají tři hlavní oblasti zaměření:

 

  • Suroviny, jejíž cílem je podporovat udržitelné dodávky biomasy v Evropě, které nekonkurují výrobě potravin, a vytvářet nové dodavatelské řetězce;
  • Biorafinerie, která se zaměřuje na  optimalizaci zpracování prostřednictvím výzkumu a vývoje a ve velkém měřítku a zvýšit účinnost a ekonomickou životaschopnost biorafinérií;
  • Trhy, produkty a politiky, jejíchž účelem je rozvíjet trhy s biologickými produkty a optimalizovat politické rámce, aby se usnadnilo jejich zavádění na trh

 

BIO průmysl pro řešení aktuálních výzev

 

Sektor odvětví založených na biotechnologiích nabízí obrovský potenciál k řešení dnešních hlavních společenských výzev od degradace životního prostředí po změnu klimatu, přičemž má pozitivní socioekonomický dopad a potenciál[1]:

 

  • do roku 2030 nahradit 25% chemikálií vyrobených zfosilních zdrojů
  • výrazně snížit závislost EU na dovozu strategických surovin, jako jsou bílkoviny (o 50%), fosfor a draslík (o 25%)
  • snížit emise skleníkových plynů (GHG) o 50%
  • do roku 2030 vytvořit až 700 000 ekologických pracovních míst, zejména ve venkovských a pobřežních oblastech

 

Klíčem ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslovému odvětví založenému na biotechnologiích je vývoj nových technologií, které přeměňují obnovitelné přírodní zdroje na bioprodukty, materiály a paliva. EU má potenciál v oblasti průmyslu, výzkumu a obnovitelných zdrojů, aby byla konkurenceschopná v globálním měřítku: nyní je třeba ji udržitelným způsobem implementovat tak, aby se EU stala světovým leadrem v oblasti bioekonomiky.

 

 

Přínos  BBI – JU k systémovým změnám v odvětví založeném na bioetechnologiích

 

BBI - JU přispěla k systémové změně v evropském odvětví bio odvětví. V době svého založení v roce 2014 bylo  odvětví založená na biotechnologiích byla stále velmi roztříštěná. Jak uvádí Sierra et al. (2021)[2] v uplynulých šesti letech BBI – JU snížila riziko investic, stimulovala výzkum a inovace, integrovala ekonomické subjekty v hodnotových řetězcích a vytvořila nové materiály na biologické bázi; díky dlouhodobému politickému a finančnímu závazku je vytvořeno prostředí pro další rozvoj odvětví založenému na biotechnologiích.

 

Autor: Dagmar Doleželová

[1] Strategie EU v oblasti biohospodářství, SIRA 2017 a posouzení dopadů

 

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678420301801