Na většině území České republiky je poměrně dobrá zásoba vody ve vrchní vrstvě do 40 cm, ale hlouběji je vláhy méně. Mimořádně teplá zima přinesla pouze několik dnů s mírnými mrazy a způsobila, že ozimé plodiny rostly během celé zimy, a to především v kořenové zóně.

U středních a silných porostů řepky ozimé došlo během podzimu a zimy k vyčerpání většiny dostupného dusíku. Rostliny mají červenožluté zbarvení a často se zbavují listů. Mají však založené dostatečné množství výnosotvorných prvků. Takové rostliny potřebují vyšší dávku dobře přístupného dusíku, který podpoří obnovu listového aparátu, ale nezpůsobí nadměrné zakládání dalších výnosotvorných prvků. Toho dosáhneme nejlépe s hnojivem UREAstabil. UREAstabil poskytne v regeneraci amidický a amonný dusík, čímž podporuje více růst kořenů, než nadzemní hmoty. Nitrátová hnojiva podpoří naopak růst a rozvoj nadzemní hmoty, což není u středních a silných porostů žádoucí. Hodnocení souboru asi 160-ti analýz Nmin v půdě ukazuje, že obsah Nmin ve vrstvě 0 – 30 cm je u ¾ vzorků do 30 kg N/ha, u ½ dokonce pouze do 20 kg N/ha. To znamená potřebu dosytit půdu dusíkem, ale nepodpořit příliš růst rostlin z výše uvedených důvodů. Nejlépe toho dosáhneme regenerační dávkou hnojiva UREAstabil (46%N) a následně hnojením kapalnými hnojivy DAM 390, SAM 240, AMISAN apod., která jsou ošetřená inhibitorem ureázy StabilureN 30. Využití N z regenerační dávky sledované posledních 10 let bylo u hnojiva UREAstabil vyšší, než u hnojiv, jako je obyčejná močovina, LAV, síran amonný, DASA apod. V případě jarních plodin, jako je cukrovka, kukuřice a slunečnice je velice přínosná aplikace 100% dusíku před setím v dávkách dle plodiny, odrůdy, předplodiny, příp. zásoby Nmin. v půdě.

 

Základem je neustálý vývoj

Produkty UREAstabil a StabilureN jsou výsledkem výzkumu a vývoje pro zlepšení managementu dusíku, se kterým započala společnost AGRA GROUP a.s. již v roce 2002. V roce 2007 bylo uvedeno na trh hnojivo UREAstabil. Jeho chování po hnojení je od té doby srovnáváno se všemi nejčastěji používanými dusíkatými hnojivy ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Tento ústav je jediné pracoviště v ČR, které je schopno sledovat chování dusíku v půdě a v rostlinách pomocí izotopově značeného dusíku (15N) - proto jsou výsledky tohoto výzkumu jedinečné. Dále probíhá intenzivní výzkum a ověřování účinků inhibitorů ureázy ve vztahu k podmínkám měnícího se klimatu. UREAstabil (močovina s inhibitorem ureázy)a StabilureN 30 (tekutý inhibitor ureázy) splňují nejvyšší nároky na kvalitu. V přísuškových ročnících je nejlepší vysoká regenerační dávka N, aplikovaná časně z jara.

 

Listová výživa – systémové řešení deficitu

Dalším opatřením by mělo být použití mimokořenové výživy, jako součásti systému hnojení rostlin.  Na začátku jarní vegetace je vhodné použít listové hnojivo Retafos prim (N, P, K, B, humáty, aminokyseliny), které urychlí regeneraci rostlin a pomohou překonat kritická období. Fosfor, jako polymerizovaný fosfát a draslík jako octan draselný, vykazují velmi dobrou přijatelnost přes list. Doporučujeme u řepky ozimé aplikaci Retafosu prim v dávce 5l/ha s přídavkem 75 g B/ha v kombinaci se základním fungicidem. Ve spojení s uvedeným hnojením dusíkem má rostlina dostatek dusíku a fosforu a rozvíjí založené výnosotvorné prvky. V prodlužovacím růstu je velmi vodné použití hnojiva FORTE Beta FENOL v dávce 4l/ha, kterým doplníme N, Mg, Zn, Mn, B, Mo, humáty, aminokyseliny a plnou dávku stimulátoru nitrofenolátu. U řepky v květu přidáváme k fungicidu samotný nitrofenolát K-Fenol mix, který zvyšuje výnos a snižuje ztráty při napadení šešulovými škůdci. Při ceně řepky okolo 10 000 Kč/t je to mimořádně návratná investice. Technologie společnosti AGRA GROUP v řepce ozimé se osvědčila i v pokusech TEMP, které jsou prováděny pod gescí SPZO. V roce 2017 dosáhla tato technologie nejvyššího finančního zisku mezi všemi účastníky jak na stanovišti ve Staňkově, tak v Kujavách.

U obilnin doporučujeme ve fázi odnožování společně s regulátory růstu CCC aplikovat Retafos prim v dávce 3 až 5 l/ha, protože dostatek fosforu podporuje zakládání klasu s vyšším počtem zrn. Během sloupkování doporučujeme použití hnojiva FORTE alfa v dávce 4l/ha, které obsahuje mimo makroprvků též mikroprvky v chelátové formě a je obohacené o humáty a aminokyseliny. Pokud není přísušek, je vhodnější hnojivo FORTE alfa FENOL, které obsahuje navíc nitrofenolátový stimulátor.

 

Jedinečný systém hodnocení rozborů rostlin

Během vegetace provádíme u pšenice ozimé a ječmene jarního odběr rostlin na anorganický rozbor a dle výsledku optimalizujeme výživný stav rostlin. Zpravidla koncem odnožování a během sloupkování. U náročných plodin, jako je mák, je vhodné provést rozbor rostlin opakovaně do fáze pylových tetrád. Získáme tím přehled, jakou kombinaci prvků zvolit pro odstranění vzniklého deficitu.

AGRA GROUP využívá, jako jediná společnost v ČR, unikátní systém hodnocení výživného stavu programem AGRALAB, který hodnotí výživný stav rostlin směrem k optimu pomocí vzájemných poměrů živin. Výsledkem je jedinečné doporučení aplikace nejvíce deficitní živiny, tedy té, která nejvíce omezuje výnos či kvalitu sklízeného produktu. Každý rok je provedeno několik tisíc anorganických rozborů rostlin a díky tomu používá AGRA GROUP vlastní a nezávislé algoritmy hodnocení výživného stavu. Dále, na základě těchto znalostí, jsou zaváděny nové řady listových hnojiv, které efektivně řeší deficity živin během vegetace. Pokud se nedělají anorganické rozbory, je možné těmito komplexními listovými hnojivy, řešit většinu deficitů vzniklých v jakékoliv vývojové fázi rostlin.

 

České know-how pro české zemědělství

AGRA GROUP a.s. je výhradně Česká společnost, která vlastní několik významných patentů a ocenění v oblasti výživy rostlin. Snaží se reagovat na změny v projevech počasí a klimatu a nabízí řešení k omezení dopadů těchto změn. Společnost AGRA GROUP si velmi váží spolupráce s českými zemědělci. Další informace a kontakty na regionální reprezentanty společnosti získáte na www.agra.cz.

 

Autor: Ondřej Cinek, AGRA GROUP a.s.