V poslední době můžeme sledovat významný vývoj a změny ve vnímání zemědělské výroby a ochrany rostlin jako její nezbytné součásti. Různé nástroje zemědělské industrializace jsou v posledních 10 letech stále více předkládány veřejnosti spíše jako hrozba pro obecné zdraví a životní prostředí.

Evropská unie (EU) je důležitým iniciátorem odstraňování řady chemických molekul, používaných v ochraně rostlin, u kterých je předpoklad dlouhé perzistence v prostředí a živých organismech. Je to známá směrnice 2009/128/ES, která hovoří o snižování dopadů používání pesticidů a podpoře používání integrované ochrany rostlin. Z pohledu praktického zemědělce se však situace spíše významně komplikuje. Ubývá účinných látek, jejich náhrada bezpečnějšími přípravky a postupy  zatím zdaleka nenabízí náhradu dřívějších možností.

Výše naznačené kroky přinášejí řadu problémů, z nichž za hlavní lze označit otázku jak zachovat ekonomický profit, který zemědělci při provádění ochrany rostlin předpokládají, pokud jsou tyto nástroje výrazně změněny či omezovány. Jednou z cest, které se v tomto příspěvku a provedených hodnoceních věnujeme, je precizace postupů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin a snižování aplikačních ztrát.

Naši pozornost jsme zaměřili na otázku, jak snížit množství aplikovaných fungicidů a současně uchovat jejich očekávanou vysokou účinnost. Ztráty přípravků na ochranu rostlin při aplikacích jsou odhadovány na 20 – 25 % jejich objemu a s tím související odhad poklesu účinnosti v případě, že vlhkost v průběhu aplikace klesá z 80 % na 60 %.  Podchycení těchto důležitých informací o aplikačních podmínkách je doposud málo využívaným, ale významným problémem, jehož řešení může snížit aplikační ztráty.

Výzkumná organizace Agrotest fyto, s.r.o. spolupracovala se společností Alvie (Paříž, Francie) na projektu, v jehož rámci byla analyzována možnost snížení množství aplikovaných pesticidů podle aktuálních meteorologických a mikroklimatických podmínek v porostu v čase aplikace.

 

 

Materiál a metody

Možnosti snížení množství aplikovaných pesticidů byly ověřovány u pšenice ozimé v maloparcelkovém pokusu v Kroměříži a na 9 farmách v ČR a ve Francii. K optimalizaci použitých dávek fungicidů byl využit senzor a aplikace HYGO.

 

Zařízení HYGO

Použité zařízení bylo vyvinuto na podzim 2019 společností Alvie. Přístroj je tvořen dvěma částmi. První je integrovaný senzor, který je ke kostrukci traktoru nebo postřikovače instalován pomocí zabudovaných průmyslových magnetů. Během pohybu stroje snímač HYGO automaticky shromažďuje geolokalizovaná data o vlhkosti a teplotě.

Druhou částí je inteligentní mobilní aplikace, která je přidružena k nosiči prostřednictvím QR kódu a je dostupná přes základní operační systémy chytrých telefonů. Obsahuje integrovanou knihovnu přípravků na ochranu rostlin a využívá data ze senzoru a dalších externích zdrojů, jako je vymezení polí a externí meteorologická data, k předpovědi a vyhodnocení podmínek aplikace v reálném čase. Rovněž generuje analýzu po provedené aplikaci.

Obr. 1: Náhled do zobrazení aplikace v telefonu 

Maloparcelkový polní pokus

Odrůda ozimé pšenice Dagmar byla vyseta na lokalitě Kroměříž 16. října 2019, výsevek v přepočtu odpovídal hodnotě 149 kg/ha. V průběhu vegetace byla prováděna standardní plošná pěstitelská opatření. (hnojení, aplikace regulátorů růstu a insekticidů). Ve fázi BBCH 39 – viditelný praporcový list byly provedeny aplikace fungicidů. Přehled aplikovaných přípravků je uveden v tab. 1. Účinnost jednotlivých fungicidních aplikací byla vyhodnocena podle příslušných metodik EPPO.

 

Ověřovací aplikace na provozních plochách

Na devíti farmách a zemědělských podnicích v ČR a ve Francii bylo provedeno ošetřování porostů ozimé pšenice fungicidy s využitím informací systému HYGO. Jejich přehled je uveden v tab. 3.

Fungicidní aplikace byly provedeny přípravky, které tito pěstitelé běžně použili v letošním roce na svých pozemcích. Aplikace byly směřovány do rozhodujících vývojových fází porostů pšenice, tedy mezi objevením se praporcového listu (BBCH 39, značeno T2) a fází plného vymetání (BBCH 59, znač. T3).

Část porostu byla ošetřena v době, kterou aplikace HYGO označila za optimální a dávkou fungicidu, která odpovídala doporučené redukci dávky. Druhá část byla ošetřena v době, kdy již HYGO nesignalizovalo možnost redukce dávky, která zůstala v plné plánované výši.

V obou částech pokusné plochy byly zvoleny pozorovací plochy o velikosti přibližně 25 m2, na kterých byl porost co nejvíce reprezentativní pro celou plochu. Hodnocení účinnosti bylo provedeno na 4 náhodně vybraných místech, na kterých byla hodnocena horní tři listová patra u 20 náhodně vybraných odnoží. Hodnocen byl výskyt pokrytí listového povrchu významnými listovými chorobami (%) a v případě výskytu napadení klasů fuzárii.

 

 

Výsledky a diskuze

Všechna fungicidní ošetření, provedená v pokusu s odrůdou Dagmar, snížila napadení listovými chorobami vysoce průkazně (tab. 4). V prvním termínu hodnocení se jednalo o padlí pšenice, které na třetím listu shora pokrývalo téměř pětinu listové plochy u neošetřeného porostu. Nejnižší napadení bylo zjištěno po použití snížené dávky fungicidu Variano Xpro, což potvrzuje fakt, že v příhodných podmínkách pro aplikaci lze maximální účinnost dosáhnout i s nižším dávkováním. Velmi dobrou účinnost na padlí projevila rovněž kombinace výše uvedeného fungicidu s biologickým přípravkem Serenade ASO, kdy oba komponenty TM směsi jsou kombinovány v polovičních dávkách.

Podobné výsledky jsou patrné v případě hodnocení napadení rzí pšeničnou, kdy nebyl mezi oběma variantami ošetřenými přípravkem Variano Xpro prakticky žádný rozdíl.  Tato redukce dávky   o 7 % se nijak negativně neprojevila ve snížení účinnosti. Oproti tomu poloviční redukce dávky přípravku v TM směsích (varianty 3 až 5) pravděpodobně znamenala zkrácení perzistence účinných látek v rostlině dík jejich nižšímu aplikovanému množství.  Rozdíly uvnitř této skupiny ošetření však již nebyly průkazné, což potvrzuje fakt, že optimalizace dávky podle podmínek již opět neměla další vliv na účinnost – viz. var. 3 (8%) a 5 (10 %) snížení dávek.

Oproti výše uvedeným chorobám nesnížila žádná z variant výskyt původce plísně sněžné, hodnocený na druhém listovém patře. Tato skutečnost byla potvrzena v letošním roce i v řadě dalších polních pokusů a hodnocení. Choroba se vyskytuje v pozdních fázích nalévání zrna velmi často a bývá zdrojem šíření napadení z horních listových pater do klasů a na zrno. Letošní mimořádně vlhký červen vytvořil podmínky, které byly prakticky optimální pro rozvoj napadení. Problémem zůstává pozdní fáze růstu připadající na rozvoj této epidemie, kdy většina aplikovaných fungicidů z období metání klasů již nevykazuje v rostlinných pletivech efektivní přítomnost. Vážným problémem však zůstává podle našich letošních aktuálních výsledků i vysoký stupeň rezistence v populaci tohoto patogena, který se projevuje nejen vůči skupině strobilurinů (až 90 % rezistentních izolátů), ale i skupině SDHI a triazolů (do 20 % rezistentní populace).

Všechny fungicidní programy vykázaly vysoce průkazné zvýšení výnosu oproti neošetřené kontrole (tab. 4). Nejvyšší hodnoty byly zjištěny opět v sólo aplikaci fungicidu Variano Xpro v obou aplikačních variantách (optimální podmínky -  redukovaná dávka i zhoršené podmínky – plná dávka). Všechny tři TM aplikace dosáhly výnosu nad 8 t/ha, nejvyšší hodnota pak byla zjištěna u varianty s TM Serenade ASO.  Objemová hmotnost se zvýšila rovněž výrazně a její hodnoty byla mezi fungicidními variantami srovnatelné. V parametru hmotnost tisíce zrna byla zvýšení hodnot oproti neošetřené kontrole také významná.

Redukce dávek fungicidů na základě aplikace HYGO se neprojevila negativně ani v účinnosti proti chorobám, ani na dosažených výnosech.

 

Ověření variabilních dávek přizpůsobených aktuálním podmínkám aplikací u vybraných farem lze shrnout následovně: ZD BohuňoviceAplikace byla provedena 27. 5. 2020 širokospektrálním fungicidem Elatus Era. Braničkatka pšeničná se nevyskytla ani v jednom ze sledovaných fungicidních programů. Střední úroveň napadení byla zjištěna pro padlí travní a to bez významných rozdílů mezi oběma systémy. Hodnoty napadení byly na úrovni 10,0 % na listovém patře F-2 a do 5,0 % na listovém patře F-1. Dosažené výnosy byl těsně pod úrovní 10,0 t/ha. Farma Malošík ŽálkoviceAplikace byla provedena 4.6.2020 přípravkem Prosaro 250 EC. Optimální podmínky aplikace, které umožnily dávku fungicidu snížit o 16 % nastaly v 7.00 ráno a končily v 9.00. Cílenými patogeny byla opět braničnatka pšeničná a také rez pšeničná. Ani jeden z patogenů se nevyskytl ani v jednom aplikačním systému. V obou programech však došlo k významnému výskytu klasových fuzárií na úrovni třetiny zasažených klasů, rozdíly mezi fungicidními systémy aplikace opět významné nebyly. I v tomto případě se výnosový výsledek těsně přiblížil 10,0 t/ha. Farma Tykal VlčnovAplikace v optimálních podmínkách  byla provedena 29.5. 2020 od 6.20 hodin ráno a až do 9.10 hodin bylo možné použít sníženou dávku přípravku, kterým byl fungicid Tango Super. Aplikace bez redukce dávky proběhla mezi 10.00 až 12.00 hodin. Odrůdy Balitus a Angelus byly využity v obou postřikových programech. Odrůda Balitus je odolnější k listovým i klasovým chorobám, odrůda Angelus je naopak náchylná k listovým chorobám. Výsledky potrdily, že ačkoliv náchylnější odrůda byla ošetřována významně sníženou dávkou fungicidu (- 15 %), výsledek byl mnohem lepší než v případě méně náchylné odrůdy ošetřené za podmínek nevhodných. Také na této farmě byl zaznamenán vysoký výskyt fuzárii napadených klasů, ale opět bez rozdílu mezi fungicidními programy.

 

Farma "Blan"

K ošetření plnou i redukovanou dávkou (-8 %) byla použita odrůda RGT Voilur, vykazující excelentní agronomické vlastnosti, vysokou produktivitu zimovzdornost a odolnost k poléhání. Výskyt braničnatky pšeničné i rzi pšeničné byl v obou postřikových systémech velmi nízký a nepřesáhl hodnotu 2 %. V systému aplikace v optimálních podmínkách bylo dosaženo lepších výsledků parametrů kvality sklizeného zrna, oproti ošetření ve zhoršených podmínkách. Podobného výsledku bylo dosaženo na farmě Žálkovice.

 

Farma "Moutonneau"

Na této farmě byl k ověření aplikačních programů využita francouzská odrůda Oregrain. Tato polotvrdá odrůda pšenice se vyznačuje odolností ke rzi plevové. Oba aplikační programy, které se lišily v 15 % použité dávky fungicidu, poskytly absolutní kontrolu všech listových chorob houbového původu. Nebyly zjištěny rozdíly v objemové hmotnosti ani obsahu dusíkatých látek v zrně.  Farma "Saint-Claud"Tato farma využila k provedení zkoušek ranou odrůdu LG Absalon. Tato odrůda rovněž vykazuje dobrou odolnost ke sledovaným houbovým chorobám. Ani v jednou aplikačním programu se nevyskytla rez pšeničná. Padlí pšenice a braničnatka pšeničná byly hodnoceny v prvních dvou termínech hodnocení z důvodu rychlého dozrávání rané odrůdy, provázené rychlým dozráváním a zasycháním listů. Braničnatka se sice vyskytovala v obou postřikových programech, vyššího rozvoje na spodních listových patrech (F-2) však dosáhla u systému plné dávky aplikované v nevhodných podmínkách.   Farma "Gouy sous Bellonne"

Použita byla odrůda Sanremo a výsledky kvalitativních parametrů byly velmi vysoké a plně srovnatelné mezi oběma systémy ochrany.  Padlí pšenice se nevyskytovalo a rez pšeničná dosáhla nízké úrovně rozšíření pod hodnotu 1 %. Braničnatka pšeničná byla rovněž na nízké úrovni výskytu a srovnatelně v obou systémech.

 

Farma "Izel les Equerchin"

Na této farmě byly aplikace zkoušeny na odrůdě KWS Extase. Jedná se o ranou odrůdu vykazující vynikající úroveň nového typu rezistence k braničnatce pšeničné a tedy i vhodnost pro pěstování při redukovaných dávkách fungicidů. Při 30 % snížení dávky fungicidu v optimálních aplikačních podmínkách byly konečné kvalitativní výsledky plně srovnatelné mezi oběma programy. Nebyl zjištěn žádný výskyt padlí pšenice a další dvě sledované listové choroby se vyskytovaly v nízké úrovni rozvoje do 5 %, opět bez rozdílů mezi systémy.

 

Farma "Rieumajou"

Na této farmě bylo testování provedeno na tvrdé pšenici odrůdě Relief. Tato raná odrůda opět velmi rychle dozrávala což bylo opět provázeno ztrátou možnosti hodnotit výskyt například listových skvrnitostí. Ve výskytu sledovaných chorob dominovala braničnatka pšeničná. Rez pšeničná kulminovala ve výskytu těsně pod 10 %. V obou systémech bylo dosaženo velmi dobrých kvalitativních parametrů.

 

 

Závěr

V průběhu vegetační sezóny jsme se pokusili z různých pohledů ověřit nový přístup k řízení fungicidní ochrany obilnin. Přístup, který by mohl být jedním z mnoha drobných částí vybudování optimalizovaného systému ochrany. Takového, který nebude omezovat existenci pěstitelů složitou administrativou a regulací, nebude vadit legislativě a bude respektovat požadovaná omezení. Zaměřili jsme se na kritické období aplikací – proces vlastního postřiku a zohlednění proměnných a faktorů, které významně ovlivňují jeho úspěšnost ale i šetrnost k prostředí. Dosud je jako hlavní nebezpečí ze špatně načasovaných aplikací vnímána aplikace za vysokých teplot s rizikem toxicity a popálení rostlin nebo aplikace při větrném počasí s nebezpečím úletu aplikované jíchy. Vliv vlhkosti vzduchu spojené s výparem a celkové variability mikroklimatu porostu však má minimálně stejně významné následky. Dosavadní výsledky ukazují, že přizpůsobování dávek přípravků na ochranu rostlin aktuálním podmínkám jejich aplikací může přispět k ekologizaci postupů pěstování polních plodin.

 

 

 

Poděkování: Tento projekt byl financován z programu EU Horizon 2020 pod číslem grantu No 777890

 

Autoři děkují všem spolupracovníkům a majitelům farem, kteří byli ochotni a do projektu se aktivně zapojili a umožnili provádění pozorování a hodnocení na vlastních pozemcích.

 

 

 

Tab. 1: Přehled pokusných aplikací u maloparcelkového pokusu

Ošetření č.

Datum aplikace

podmínky

fungicid

Standardní dávka (l/ha)

Redukce dávky podle HYGO (%)

Konečná dávka (l/ha)

1

19.5.2020

optimální

Variano Xpro

1.0

7

0,93

2

20.5.2020

zhoršené

Variano Xpro

1.0

0

1.0

3

19.5.2020

optimální

Variano Xpro + Frutogard

0.5 + 2.0

10

0.45 + 1.8

4

20.5.2020

zhoršené

Variano Xpro + Frutogard

0.5 + 2.0

1

0.5 + 1.98

5

19.5.2020

optimální

Variano Xpro + Serenade ASO

0.5 + 2.0

8

0.46 + 1.84

6

 

 

Neošetřená kontrola

 

 

 

 

Tab. 2: Složení u přípravků použitých v maloparcelkovém pokusu

přípravek

účinné látky

obsah g/l(kg)

držitel povolení

Frutogard

fosfanát draselný

342,0

Certis

Serenade ASO

Bacillus subtilis QST 713

13,96

Bayer

Variano Xpro

bixafen,

fluoxastrobin,

prothioconazole

40,0

50,0

100.0

Bayer

 

 


 

Tab. 3: Přehled aplikací fungicidů na ověřovacích zemědělských farmách

podnik,

kraj,

odrůda

podmínky aplikace

fungicid

dávka (l/ha)

snížení dávky podle HYGO (%)

konečná dávka (l/ha)

ZD Bohuňovice,

Olomoucký,

Sacramento

optimální

Elatus Era

1,00

5

0,95

ZD Bohuňovice,

Olomoucký,

Sacramento

nevhodné

Elatus Era

1,00

0

1,00

farma Malošík, Žálkovice,

Zlínský,

RGT Reform

optimální

Prosaro 250 EC

0,75

16

0,63

farma Malošík, Žálkovice,

Zlínský,

RGT Reform

nevhodné

Prosaro 250 EC

0,75

0

0,75

farma Tykal, Vlčnov,

Zlínský,

Balitus

optimální

Tango Super

1,00

15

0.85

farma Tykal, Vlčnov,

Zlínský,

Balitus

nevhodné

Tango Super

1,00

0

1.0

Farma Blan,

Occitane,

RGT Voilur

optimální

Prosaro 250 EC

1,00

8

0,92

Farma Blan,

 Occitane,

RGT Voilur

nevhodné

Prosaro 250 EC

1,00

0

1,00

farma Moutonneau,

Nouvelle-Aquitaine,

Oregrain

optimální

Bistro

0,70

15

0,6

farma Moutonneau,

Nouvelle-Aquitaine,

Oregrain

nevhodné

Bistro

0,70

0

0,70

farma Saint-Claude,

Nouvelle-Aquitaine,

LG Absalon

optimální

Curbatur + Comet

0,33 + 0,33

5

0,31 + 0,31

farma Saint-Claude,

 Nouvelle-Aquitaine,

LG Absalon

nevhodné

Curbatur + Comet

0,33 + 0,33

0

0,33 + 0,33

farma Gouy sous Bellonne,

Haute-de-France,

Sanremo

optimální

Curbatur + Imtrex

0,30 + 0,70

10

0,27 + 0,63

farma Gouy sous Bellonne,

Haute-de-France,

Sanremo

nevhodné

Curbatur + Imtrex

0,30 + 0,70

0

0,30 + 0,70

farma Izel les Equerchin,

Haute-de-France,

Extase

optimální

Amistar

0,30

30

0,20

farma Izel les Equerchin,

Haute-de-France,

Extase

nevhodné

Amistar

0,30

0

0,30

farma Rieumajou,

Occitane,

Relief

optimální

Piano

1,00

20

0,80

farma Rieumajou,

Occitane,

Relief

nevhodné

Piano

1,00

0

1,00

 

 


 

Tab.4: Účinnost fungicidních aplikací na listové choroby pšenice ozimé, odrůda Dagmar

ošetření

 

 

15.6.2020

F-1

15.6.2020

F-2

2.7.2020

F

2.7.2020

F-1

 

dávka

jednotka

B. graminis (%)

B. graminis (%)

P. recondita (%)

M. nivale (%)

Variano Xpro

0,93

l/ha

0

d

0

c

0,6

c

14,7

a

Variano Xpro

1

l/ha

2,1

c

4,7

b

0,5

c

15,3

a

Variano Xpro

0,45

l/ha

0,4

d

2,1

c

5,0

b

13,4

a

Frutogard

1,8

l/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Variano Xpro

0,5

l/ha

2,8

b

6

b

5,3

b

13,1

a

Frutogard

1,98

l/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Variano Xpro

0,46

l/ha

0,3

d

0,3

c

4,4

b

15,3

a

Serenade ASO

1,84

l/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

neoošetřeno

 

 

7,2

a

19,4

a

17,2

a

15,3

a

 

 

Tab. 5: Hodnoty vybraných kvalitativních parametrů ze sklizně u variabilních systémů ošetřování fungicidy

farma

podmínky aplikace

OH (kg/hl)

N - látky (%)

ZD Bohuňovice

optimální

78.0

12,7

ZD Bohuňovice

zhoršené

78.0

12,7

farma Žálkovice

optimální

78,1

13,4

farma Žálkovice

zhoršené

77,1

12,4

farma Vlčnov

optimální

80,0

12,6 - 13,7

farma Vlčnov

zhoršené

79,0

14,0

farma "Blan"

optimální

77,7

13,7

farma "Blan"

zhoršené

76,6

12,9

Farma "Moutonneau"

optimální

82,0

10,6

Farma "Moutonneau"

zhoršené

82,3

10,5

Farma "Saint-Claud"

optimální

80,2

11,8

Farma "Saint-Claud"

zhoršené

81,1

12,2

Farma "Gouy sous Bellonne"

optimální

83,5

12,2

Farma "Gouy sous Bellonne"

zhoršené

83,3

12,2

Farma "Izel les Equerchin"

optimální

81,0

11,0

Farma "Izel les Equerchin"

zhoršené

79,9

11,2

Farma "Rieumajou"

optimální

73,7

14,6

Farma "Rieumajou"

zhoršené

74,1

14,8

 

 

Autor: Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Agrotest fyto, s.r.o.